Fylkestingskandidat

Anne Fauske

Anne er 42 år og bur på Bygland. Til dagleg jobbar ho som leiar for kultur og frivilligsentral i Bygland.

Anne Fauske

Eg brenn for:

Gode vilkår for det frivillige arbeidet i kommunen. Gode oppvekstvilkår der vi arbeider aktivt for å motvirke utanforskap.Gode kollektive tenester og tilbod.Å nyttiggjere oss ressursane til dei som står utanfor arbeidslivet med mulighet og ynskje for å bidra til fellesskapet.Moderne og oppdaterte møteplassar for ungdom, lag og foreningar m.m.Auka ressursbruk på barn og unge i fritida.Jobbe på tvers av kommunegrensene. Bygland bør vere ein attraktiv arbeidsgjevar og skape breie fagmiljø.