10 ambisjoner for næringslivet

partiprogram ap 2021 - forside

LOs regionkonferanse i Agder diskuterte viktigheten av fagorganisering og trepartssamarbeid og den norske modellen som forutsetning for velferdssamfunnet vårt. Fagorganisering verdsettes ikke og offentlige tjenester uthules gjennom utstrakt privatisering og kommersialisering. 

Modellen er under press fra en villet høyrepolitikk. Fagorganisering verdsettes ikke og offentlige tjenester uthules gjennom utstrakt privatisering og kommersialisering. Politikken øker forskjellene mellom folk, flere barn vokser opp i vedvarende fattigdom mens de rike blir rikere. Pandemien kan forsterke dette, og krisen verden over truer store deler av vårt arbeidsliv. Også i Agder.

Sosialdemokratisk politikk kan snu utviklingen. En sterk offentlig sektor og høy organisasjonsgrad er en forutsetning for å kunne videreutvikle en velferdsstat som skal møte framtidas utfordringer.

NHO viser at Agders næringsliv sliter mer enn gjennomsnittet av fylkene, og spesielt er lav sysselsetting utfordrende. NHO har 10 ambisjoner for næringslivet fram til 2030. For Arbeiderpartiet er ambisjonene gjenkjennbare, og vår politikk forener lokale fortrinn og nasjonal politikk.

Ambisjon 1 og 2: Høyere verdiskaping og yrkesdeltakelse: Arbeiderpartiet vil ikke bygge ned viktig industri før vi bygger opp ny, blå/grønn innenfor havvind, karbonfangst/lagring, kraftforedlende industri og de marine-/grønne næringene. I partiprogram er blå næringsvirksomhet på Agder med. I regjering vil vi styrke og utvikle Blått kompetansesenter Sør. Det gir arbeidsplasser i ytterkantene av Agder og bidrar til verdiskaping ved kysten.

Agder har større andel av kvinner helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mange unge uføre som kan jobbe noe. Arbeiderpartiet går i front for å få kvinner ut i arbeidslivet. Vi vil bl.a. ha tydelige krav til å øke andelen heltid, delt foreldrepermisjon og styrke likestillingssenteret på Agder.

Vi har foreslått en lærlingemilliard som skal ivareta kompetanse ute i bedriftene og bidra til å gjøre det enklere å ta imot lærlinger.

Skal vi lykkes, må distriktene ha flere arbeidsplasser. Digitalisering kan sikre dette. Innsatsen skal rettes mot å få mobilt bredbånd i hele Agder og styrke Agders særegne landbruksinteresser.

Ambisjon 3: Større vekst i privat sektor: Under Stoltenberg-regjeringen økte andelen stillinger i privat sektor mer enn i offentlig. En aktiv stat fikk virkemiddelapparat og næringer til å fungere sammen. Agder har store fortrinn for å bidra til at vi skal nå klimamålene samtidig som vi utvikler nye arbeidsplasser. Arbeiderpartiet vil øke støtten til skalering og kommersialisering av teknologi utviklet med kompetansen fra Agders leverandørindustri. Vi vil utnytte miljøer i Listerregionen som arbeider med å utvikle bruk av tang og tare til fôrproduksjon. Vi har et mål om at alt fôr til havbruksnæringen skal være fra bærekraftige kilder innen 2030. Arbeiderpartiet heier på Farsund kommune som har utarbeidet en plan for bruk av kysten til næringsareal for marine næringer og vil sikre kommuner som stiller arealer til disposisjon for oppdrett, stabile og forutsigbare inntekter.

Ambisjon 4 og 5: En utenriksøkonomi i balanse og reduserte klimautslipp: Målene henger nøye sammen. Norge trenger forutsigbare rammebetingelser for eksportindustrien og en rettferdig klima- og miljøpolitikk. Vi slår ring rundt EØS-avtalen. Norges nye industrieventyr handler om at hydrogen, havvind og CO2-fangst kan bli nye, store næringer for Norge.

Ambisjon 6: Økt innovasjons- og omstillingsevne: Landbruk og skogsdrift på Agder skal satses på gjennom bærekraftig omstilling og innovasjon. Våre krisepakker har satset på helårsarbeidsplasser innen reiseliv og tiltak for å redusere de alvorlige konsekvensene små og store reiselivsaktører erfarer. Biofabrikken i Åmli vil kunne bli en nasjonal nøkkelbedrift i omstillingsarbeid i skognæringen.

Ambisjon 7: Tette kompetansegapet: Universitetet i Agder skal styrkes. Regjeringens årlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt fjernes. Ap satser på desentralisert utdanning, fagutdanninger og bedriftsintern opplæring. Vi går til valg på en ny strategi for høyere utdanning med mindre resultat- og målstyring. Utdanninger innen klima og miljø styrkes. Sammen med partene vil vi legge til rette for livslang læring mens man er i arbeid.

Ambisjon 8:  Konkurransedyktig skattetrykk: Å etablere bedrift i Norge skal være lønnsomt. Arbeiderpartiets skattepolitikk skal stimulere privat næringsliv til vekst, og fordele fra rik til fattig. Statens virkemiddelapparat skal spille på lag med næringslivet og gjøre det interessant for bedrifter å etablere seg i Norge. Utenlandske bedrifter skal skatte til Norge. Kampen mot økonomisk kriminalitet skal styrkes. Trygge og kunnskapsrike tillitsvalgte er våre fremste soldater i denne krigen. Lokale innkjøpsordninger og anbudskrav skal sikre et anstendig arbeidsliv. Vi støtter Fair Play Agder.

Ambisjon 9: Høy tillit: Tilliten til styresmakter og mellom folk i Norge er svakt nedadgående. Et sterkt partssamarbeid styrker tilliten mellom folk og skaper et stabilt og forutsigbart arbeidsliv. Små forskjeller mellom folk og rimelige og gratis velferdsordninger må ligge til grunn for samfunnsstyringen. At folk har trygghet for behandling når de er syke, gratis utdanning og innflytelse over egne liv fremmer trygghet. Oppsplitting etter lommebok, bosted og sterk sentralisering rokker ved opplevelsen av at staten er på mitt lag.

Ambisjon 10: Høy organisasjonsgrad: Arbeiderpartiet vil stimulere til økt organisasjonsgrad gjennom å øke fagforeningsfradraget, sikre reell medbestemmelse og utvikle trepartssamarbeidet lokalt, regionalt og sentralt.

Kari Henriksen, stortingsrepresentant,

Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant

Gro Bråten, opposisjonsleder fylkestinget

Cecilie Knibe Kroglund, fylkesleder Agder Arbeiderparti