35 nye studieplasser til Fagskolen i Agder

En yrkesfagelev viser fram et utvalg elektriske redskaper. Foto: Øivind Haug

Den mest etterspurte kompetansen i arbeidslivet i dag er fagarbeideren, og i framtida vil behovet bli enda større. Dette gjelder i hele arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor. Hvis det utdannes for lite fagfolk, kan konsekvensen bli at nye næringer ikke klarer å etablere seg, eller at eksisterende arbeidsplasser mister sine ansatte.

Det sier førstekandidatene til fylkestingsvalget i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, Gro Bråten og Kristin Ljosland.

Gro Bråten

Gro Bråten

- Vi er derfor glade for at Senterpartiet og Arbeiderpartiet har prioritert å tildele 500 nye studieplasser for 2-årige løp til høyere yrkesfaglig utdanning. Av disse studieplassene får Agder 35 plasser.

Fagskolen i Agder tilbyr helse og omsorgsfag, tekniske fag og maritime fag

Kristin Ljosland - Sp

Kristin Ljosland

- Skal vi lykkes med utvikling og vekst i Agder framover må vi løse to store utfordringer. Den ene utfordringen handler om det grønne skiftet, industrietableringer og sikre behovet for kompetanse. Den andre utfordringen handler om demografiutfordringen og behovet for personell i helsesektoren, sier Bråten og Ljosland.

Det er stor optimisme i Agder med etableringer innen det grønne skiftet, der både eksisterende og ny industrietablering skjer innenfor områder som batteri, havvind, biozin, hydrogen, prosessindustrien, maritim næring, tre – og skogindustrien og karbonfangst.

- Behovet for fagarbeidere blir stort framover dersom vi lykkes med å tiltrekke oss etableringer innenfor det grønne skiftet og skape nye arbeidsplasser som det planlegges for, sier de to førstekandidatene.

---

FAKTA

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse(HK-dir) tildeler midler til 500 nye toårige studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning fra høsten 2023.  

De 500 nye studieplassene var en viktig prioritering for Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering. 

Fylkeskommunene har meldt inn sine behov og ønsker i forkant av tildelingen. Det er meldt inn behov som særlig er knyttet til helse- og oppvekstfag samt tekniske fag.  Kompetanse er sterkt etterspurt av norsk næringsliv, det er mange gode eksempel å vise til i NHOs kompetansebarometer som kom nylig: https://www.nho.no/tema/kompetanse-og-utdanning/artikler/2-av-3-nho-bedrifter-mangler-folk-med-riktig-kompetanse--38-000-nye-ansatte-trengs/ 

Fylkeskommunen har ansvar for at det tilbys høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. HK-dir inviterte i høst alle fylkeskommuner til å søke om midler til nye studieplasser med utgangspunkt i kompetansepolitiske vurderinger og fagskolenes søknader til fylkeskommunen om tilskudd til drift. Det er en faglig vurdering som ligger bak tildelingen og fordeling mellom fylkeskommunene. Det er opp til fylkeskommunene å avgjøre hvordan de tildelte studieplassmidlene skal disponeres til den enkelte fagskole og utdanningstilbud.