Agder Arbeiderparti markerer seg nasjonalt

Arbeiderpartiets 67. ordinære landsmøte er gjennomført. Historiens første delegasjon fra Agder reiser hjem med mange gode gjennomslag med seg i bagasjen.

Landsmøtetalen til Jonas

Migrasjonsmanifestets innledning ble etter forslag fra Agder AP endret fra «En streng, rettferdig og human innvandringspolitikk» til «en konsekvent, rettferdig og human innvandringspolitikk» Vårt forslag er en reell endring i Migrasjonsmanifestet og vil legge føringer for arbeidet framover med neste partiprogram. Her fikk Agder Arbeiderparti og Ahmed Lindov fra Kvinesdal omtale i nasjonale medier.

Tenner er en del av kroppen. Agder AP fikk flertall i salen i Arbeiderpartiets uttalelse «god helse til alle – uansett hvem du er og hvor du bor»  Flertallet ønsket en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten. I tillegg fikk Agder støtte for tillegget  «med mål om å likestille den med andre helsetjenester». Dette fikk også nasjonal oppmerksomhet. På Dagbladets facebookside har meldingen om at Agder Arbeiderparti fikk gjennomslag for vårt forslag fått over 14 000 likes, 2 700 kommentarer og 616 delinger. I tillegg laget de en egen artikkel med Fredrik Jensen som var forslagsstiller

Delegasjonen prioriterte å jobbe for gratis SFO til alle og startpakke av barnebøker for å styrke barns leseglede og ferdigheter. Landsmøtet vedtok gratis SFO til alle 1.klassinger med mål om å kunne tilby gratis SFO til alle på sikt. Oppvekstmanifestet fikk også er sterk formulering på leseglede og startpakke. Agder AP vil jobbe videre med å få gjennomslag for at en slik startpakke skal tilbys førstegangsforeldre via helsestasjonen.  Landsmøtet har mange gode vedtak som styrker kvalitet i barnehager, noe Agderdelegasjonen har hatt et stort fokus på.

Robert-Agnes-Hans Christian

Robert C. Nordli, ordfører i Arendal og nytt sentralstyremedlem, i samtale med LOs regionleder Agnes Norgaard og LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

Arbeidslivsmanifestet ble styrket med to av Agders forslag: -

De som får tilbud om fast ansettelse etter endt læretid i det offentlige skal som hovedregel tilbys 100% stilling.

Arbeiderpartiet skal ha samme satsing med tanke på antall psykisk utviklingshemmede i ordinært arbeid som vi har med læringeplasser.

Flere i delegasjonen tok til ordet for en god distriktspolitikk, både i forhold til næringsutvikling og i forhold til nødnett og beredskap. Særlig stort fokus hadde delegasjonen på Blått Kompetansesenter Sør og Kompetansesentre innen marine næringer. Dette fokuset gjenspeiles godt både i distriktsmanifestet og i uttalelsen om «klimavennlig industri for framtiden»

Som leder av Agder AP og delegasjonsleder ønsker jeg å uttrykke en takk til Agder Arbeiderparti sine medlemmer som har vært med på å jobbe frem gode vedtak som Agder delegasjonen kunne jobbe frem helt fram til vedtatt politikk på landsmøtet. Og en særlig takk til alle delegatene og våre ansatte som gjennom knallbra jobbing klarte å markere seg både overfor presse og landsmøtesalen.

HilsenCecilie Knibe Kroglundleder Agder Arbeiderparti

På Arbeiderpartiets nettsider finner du alle vedtak fra landsmøtet.

På Agder Arbeiderpartis facebookside og Instagram finner du video, bilder og mer informasjon om innleggene våre delegater holdt.

Landsmøtedelegasjonen i salen

Våre 14 delegater under landsmøtet.