Agder Arbeiderpartis syn på rusreformen

Agder Arbeiderparti behandlet forslaget til rusreform på representantskapsmøte 8. april og vedtok følgende uttalelse om rusreformen:

En helhetlig rusreform med fokus på forebygging, behandling og ettervern

Arbeiderpartiets mål er å skape et samfunn der alle opplever trygghet og kan delta på like vilkår. Forebygging av rusproblemer og rusavhengighet skjer best ved å utvikle trygge lokalsamfunn, med nærhet til gode fellesskoler, trygge arbeidsplasser, et godt nærmiljø med varierte og rimelige fritidsaktiviteter og tilgjengelige og kompetente fastleger og helse- og omsorgstjenester. Å bidra med tilstrekkelige ressurser tidlig for å hjelpe folk og familier og å ha gode universelle lavterskeltiltak i nærmiljøet er en forutsetning for god forebygging.

Arbeiderpartiet har lenge jobbet for en humanisering av ruspolitikken. Terskelen for å komme ut av rusavhengighet må bli lavere, mens terskelen for å komme inn i rusavhengighet må bli høyere.

Agder Arbeiderparti ønsker en omlegging av de helse- og strafferettslige sidene av dagens ruspolitikk, der personer med rusproblemer skal møtes med hjelp fremfor straff.

Agder Arbeiderparti mener at kjøp og salg av narkotika fortsatt skal være forbudt, og at politiet fortsatt skal avdekke og beslaglegge illegale rusmidler som før. Bruk og salg av narkotika skal ikke legaliseres.

Endringer i de strafferettslige reaksjonene for egen bruk av narkotika må følges av en styrket satsing på rusbehandling, som skal gjøre det lettere å hjelpe mennesker ut av rus. Men økt ressursbruk på behandling, må ikke gå på bekostning av økt ressurser til forebyggende tiltak mot rus eller ettervern av mennesker med rusavhengighet.

Agder Arbeiderparti mener også at det bør ses på alternative reaksjoner til straff for egen bruk av illegale rusmidler. Det bør stilles krav til forpliktende helse- og sosialfaglige oppfølgingssamtaler i et forebyggingsperspektiv.

Endringer i de strafferettslige reaksjonene for egen bruk av narkotika må gå parallelt med en styrkning av det forebyggende arbeidet og styrket satsing på rusbehandling. Endringene må heller ikke være til hinder for at informasjon om ulovlig rusbruk kommer frem i forbindelse med helse- eller omsorgsoppgaver.

Eventuelle anmerkninger på rullebladet for egen bruk og besittelse av ulovlige rusmidler, bør etter en gitt periode uten nye forhold av tilsvarende karakter slettes.

Forpliktende oppfølging av ungdom: 

 • Regjeringens forslag til reform mangler beskrivelse av hvordan den forebyggende innsatsen mot barn og unge skal økes. En reform må beskrive hvilke virkemidler som kan benyttes for å hindre at barn og unge begynner å bruke narkotika og hvordan man best skal få dem ut dersom de allerede har begynt å eksperimentere. Forebyggingstiltak må bli en større del av reformen og konkretiseres både med tiltak og tilgang til ressurser
 • Øke satsingen på helhetlige tiltak for å styrke inkludering og sosial deltagelse for ungdom
 • Ungdom med rusproblemer skal ha krav på en egen koordinator som sikrer at det samarbeides godt på tvers av tjenester og forvaltningsnivå.

Behandling og ettervern: 

 • En rusreform må også være en behandlingsreform. Kapasiteten innen behandling må økes dersom vi skal lykkes med å hjelpe flere mennesker ut av rusavhengighet.
 • Styrke kvaliteten i LAR, og sikre at LAR (legemiddelassistert rehabilitering) blir tilgjengelig for flere.
 • Støtten til institusjoner og instanser som gir rusmisbrukere og risikogrupper relevant arbeidserfaring og/eller mulighet til å skaffe seg bolig gjennom midler skal styrkes og økes betraktelig. Slik at rusmisbruk forebygges, samtidig som vi bygger sterke nettverk og relasjoner rundt de som risikerer å falle utenfor.
 • Bedre samhandling mellom tjenester og forvaltningsnivå
 • Behandling i kriminalomsorgen må styrkes

Midler må følge nye oppgaver:

 • Forslaget legger et stort ansvar på kommunene som skal stille med en kompetent og ressurskrevende rådgivende enhet for narkotikasaker for å møte brukere. Det må følge med ekstra midler til denne oppgaven og det må utredes grundigere hvordan enhetene som oppfølgingsapparat skal organiseres, blant annet for å kunne gi mer tilpasset oppfølging til ulike grupper.

Tilbudet til pårørende må styrkes:

 • Pårørende må i enda større grad inkluderes i forebygging og hjelpetiltak
 • Når ungdom er mellom 16 og 18 år må foreldre involveres i enda større grad i behandling
 • Fastleger og andre fagpersoner må ha kunnskap om og oversikt over ulike hjelpetilbud og sikre at pårørende får informasjon om dette
 • Pårørende må tilbys hjelp og behandling for egne utfordringer uavhengig av om familiemedlemmet selv tar imot hjelp
 • Egne behandlings- og hjelpetiltak for pårørende må styrkes
 • Barn til foresatte som har rusproblematikk må få tidlig hjelp

Politiets ressurser må styrkes:

 • Politiet må få økte ressurser som muliggjør en opptrapping av deres arbeid med narkotikaimport og salg.
 • Det må sikres at politiet fortsatt har de nødvendige virkemidlene for å kunne forebygge narkotikamisbruk og for å avdekke salg og bakmenn for å kunne slå ned organisert kriminalitet.
 • Det må legges til rette for å kunne differensiere oppfølgingen av ulike grupper, for eksempel tunge rusmisbrukere, rekreasjonsbrukere og ungdom under 18 år. Det bør stilles krav til responstiden når det avdekkes at ungdom under 18 har brukt et ulovlig rusmiddel, og det bør legges til rette for at ungdom kan få en mer langsiktig oppfølging.