Agder, landsdelen nærmest resten av verden

- men like fullt et distrikt.

Bro Bråten

Gro Bråten på landsmøtets scene etter at hun var invitert til å holde innlegg om verdiskaping i Agder.

Her kan du lese hele Gro Bråtens innlegg til landsmøtet:

Et fylke med høy eksportverdi og lang erfaring med bedriftsklynger.

Prosess og mekanisk industri og leverandørindustri for olje- og gassvirksomhet står sterkt. Det er et stort potensial for bærekraftig vekst gjennom å kombinere regionens sterke teknologikompetanse og store overskudd av fornybar energi. Nye arbeidsplasser kan skapes innenfor velferdsteknologi, helårsturisme, treindustri og marine næringer.

Jeg vil spesielt nevne de to siste, potensialet for nye arbeidsplasser knyttet til hav og kyst og skogens ressurser.

Sørlandet trenger et Blått kompetansesenter Sør!

Agder forvalter store vannressurser i sjø og vassdrag. Mest kjent er kraftproduksjonen som gir ca 15 twh fornybar energi med en årlig verdi på rundt 4.5 milliarder. Mindre kjent er det at akvakulturnæringen vest i fylket står for verdiskaping på ca 1.3 milliarder.

Samtidig har vi Europas eneste forskningsanlegg innen Aquaponics , altså et lukket system for samproduksjon av kaltvannsfisk og grønnsaker.

Vi er i startfasen av etablering av Blått kompetansesenter Sør initiert av Havforskningsinstituttet. Her inngår forsknings-og undervisningsmiljøene i samarbeid med annen forvaltning og næringsliv. Ny kunnskap utvikles og skaper nye marine arbeidsplasser knyttet til hav og kyst.

Andre aktører involvert er Universitetet, Niva, Grid, NIBIO, 13 kystkommuner, fylkeskommunen, næringsliv og regional stat.

Agder har mye skog, og vi satser på grønn næringsutvikling basert på skogens ressurser. Når Biozin skal bygge sin første fabrikk for bioråolje basert på skogsrester og biprodukter fra sagbruk, kommer den i vår største skogkommune Åmli- det blir en av de største industrietableringene i Norge på mange år.

For å støtte opp under denne utviklingen ønsker vi et regionalt grønt kompetansesenter for skogforvaltning, forskning og næringsutvikling

Forutsetninger for regional utvikling er ambisiøs næringspolitikk og disktriktspolitikk. Fylkeskommunene må sikres muligheter gjennom økte inntekter og at inntektssystemet tar distriktshensyn og har skjønnsmidler. Nå risikerer vi å miste 133 millioner med det nye forslaget tin inntektssystem som er ute på høring.

Vi må øke regionale utviklingsmidler, styrke regionale forskningsfond. Fylkeskommunene må få et større tilfang av virkemidler til næringsutvikling, forskning og innovasjon, som feks Innovasjon Norge og Siva. Vi har blant annet brukt av våre regionale utviklingsmidler til å støtte opp om klyngesamarbeid, støtte opp om kraftkrevende industri, og til et næringsselskap som går inn med risikokapital til nyetablerte og eksisterende bedrifter.

Disse tiltakene, pluss mange flere er blitt foreslått av distriktsutvalget - som har gjort en kjempejobb. Ole Colbjørnens (fra Aust-Agder) sitt uttrykk om by og land hand i hand har blitt sitert mange ganger Distriktspolitikken må ligge i sjela til oss arbeiderpartifolk - da lykkes vi med by og land hand i hand - og vi krones med valgseier!.