Arbeiderpartiets forslag i fylkestinget 19. juni

Fylkestinget i Vest-Agder legger i junimøtet føringene for administrasjonens arbeid med neste års budsjett. Arbeiderpartiet har flere forslag til styrking av videregående skole, fagskole og lærlinger. Her kan du lese alle forslagene.

1. Fylkestinget ønsker ikke å kutte driftsbudsjettet i 2019, slik fylkesrådmannen kommenterer under «Byggeprosjekter og investeringskostnader».    Fylkestinget vil alternativt øke lånerammen framfor å overføre driftsmidler til investeringer    i den størrelsesorden det fremkommer i teksten til strategisaken.   

2. Fylkestinget ber administrasjonen sørge for at det legges inn økonomi til full prosjektering og byggestart av nytt bygg til Vest-Agder museum innen 2019-2022

3. Fylkestinget ber administrasjonen forberede en sak i budsjettet for 2019, der fylkeskommunen intensiverer opprettelsen av prosjekter av typen «Lindesneslosen» og /eller lignende fra skoleåret 2019/2020. 

Begrunnelse: Det er viktig at elever/lærlinger som har psykososiale helseutfordringer og som står i fare for å falle ut av utdanning og/eller lærekontrakt, blir tatt vare på og fulgt tett opp. Det meldes om elever som har store vanskelig med å følge ordinær skolegang, systematisk opplæring og som har en sterkt redusert arbeidsevne. Prosjektene bør inneholde avtaler mellom bostedskommunen til elevene det gjelder, og fylkeskommunen, alternativt kommunen, NAV og fylkeskommunen.     Bostedskommunene kjenner elevene fra grunnskolen og har et ansvar for å følge opp eleven helsemessig. Helsetjenesten på skolene er viktig, men det kan i perioder også være bruk for spesialiserte helsearbeidere. Fylket har ansvar for å legge til rette opplæringsdelen. Gjennom et nært samarbeid og avtaler mellom kommunene, NAV og fylkeskommunen, ønsker fylkestinget at det legges til rette for at elever i den situasjonen vi her peker på, blir fulgt tett opp over en periode med individuell og tilpasset oppfølging. Det er ønskelig at unge mennesker blir i stand til å lære og å jobbe, slik at en unngår flere på trygd. (Fikk 5 stemmer av 11)

4. Fylkestinget ønsker sterkere fokus på tidlig formidling av elever fra VG2 til læreplass.

5. Fylkestinget ønsker at det legges til rette for gode opplæringskurs for lærlinge- instruktører, og at det blir systematikk i opplæringen for de som ønsker det.

6. Fylkestinget ønsker at det gis at det gis desentraliserte fagskoletilbud flere steder i Agder. 

7. Fylkestinget ønsker at det legges til rette for flere desentraliserte studietilbud på høyere nivå, gjerne i samarbeid med UiA eller andre offentlige høyere utdanningsinstitusjoner.