En regjering for arbeid, velferd og klima i hele Agder

Fellesbilde Ap og Sp Agder

Stortingsrepresentantene fra Sp og Ap i Agder: Anja Abusland, Gro-Anita Mykjåland, Tellef Inge Mørland og Kari Henriksen

Hurdalsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet er godt nytt for Agder. Vi får en ny politikk som vil treffe Agders utfordringer bra de neste fire årene. Regjeringsplattformen er startskuddet for en satsing på ny, grønn industri på Agder, klima, samt en styrking av fellesskapets helse- og velferdstjenester.

- Den nye regjeringen vil styrke vårt felles helsevesen. Psykisk helse er like viktig som fysisk helse. Derfor skal det lages en opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede midler. Vi har også store utfordringer i fastlegeordningen. Bare i Grimstad kommune mangler over 5.000 personer en fastlege, og krafttaket som nå varsles for å redde fastlegeordningen er helt nødvendig. Jeg er også glad for at vi får en kritisk gjennomgang av helseforetaksmodellen for å endre denne, for at vi skal få en sterkere politisk styring og mindre markedstenkning, kommenterer Tellef Inge Mørland. 

- For å møte levekårsutfordringene i Agder er det viktig å få folk ut i jobb, her har industri og næringsliv en sentral rolle. Vi vil føre en aktiv næringspolitikk og satse på områder som karbonfangst, hydrogen, batteriteknologi, grønn skipsfart, skog og andre fornybare næringer. Agder har potensialet til å bli ett foregangsfylke i utviklingen av grønn industri. At flere havner utenfor arbeidslivet er alvorlig, sier Anja N. Abusland, derfor vil vi blant annet gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid. Vi vil også sikre at unge under 30 som står utenfor arbeid raskest mulig får tilbud om jobb, utdanning eller annen opplæring. 

- Jeg vil særlig peke på at satsingen vi gjør på barn og unge er formidabel, sier Kari Henriksen. Vi styrker laget rundt de minste i skole og barnehage ved å ansette flere pedagoger og fagutdannede, gjennomfører en satsing på yrkesfag og sikrer unge en læreplass.  Vi øker bemanningen og styrker finansieringen i barnevernet, de som trenger fellesskapet mest og som har vært lavt prioritert av Solberg-regjeringen.  Jeg er glad for at barn og unge har fått så stor plass i denne regjeringserklæringen, sier hun. 

- Gro-Anita Mykjåland sier at Hurdalsplattformen er godt nytt for å bremse den sentraliseringen som har pågått i Norge de siste 8 årene. Regjeringserklæringen legger samtidig grunnlaget for en ny og bedre distriktspolitikk. Mykjåland peker på at den nye regjeringen vil sikre at alle husstander der det bor fastboende skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd innen 2025.  Det skal også satses mer på desentralisert utdanning, noe som vil være svært viktig for vår landsdel, avslutter hun.

Hurdalsplattformen

Her kan du lese mer om regjeringsplattformen