Delegasjonen LM 2023

Gjennomslag i viktige saker

Landsmøtet 2023

Agder Arbeiderparti reiste til landsmøtet med ei liste med viktige saker vi ønsket gjennomslag i. Blant annet en samordning av utbetalinger fra NAV og god infrastruktur rundt ny industrietablering. Vi fikk støtte i mange av sakene våre.

Opptakten til landsmøtet var preget av mange avisers antydninger til dramatikk og et landsmøte med mye bråk. Det ble alt annet enn det. Vi fikk et landsmøte preget av gode politiske debatter, og sannsynligvis den beste talen Jonas har holdt siden han ble valgt som leder.

Industriveier

En ny vei fra Morrows batterifabrikk til Arendal havn – Eydehavn - er en viktig brikke for å sikre en trykk og effektiv transport mellom fabrikken og havna. For Agder Arbeiderparti var det viktig å få en aksept for hvor viktig dette er og at en slik vei må sees i en større sammenheng. Dette fikk vi gjennomslag for. I uttalelsen fra landsmøtet står det bl.a følgende:

Næringsliv og industri, som trygger og skaper arbeidsplasser, er avhengig av gode veier og infrastruktur, for å frakte gods og last på vei og bane, til sjøs og i luft. Næringsutvikling og industri er knyttet tett opp til samferdselssektoren og må i mange tilfeller sees i en sammenheng.

Det er også verdt å merke seg at landsmøtet slår fast at allerede påbegynte veiprosjekt (som f.eks E18 og E39) skal fullføres, og bekrefter at det er behov for et betydelig vedlikeholds løft på deler av fylkes- og riksveinettet.

Robert Nordli på talerstolen - lm23

Arendals ordfører snakket om behov for satsning på veier til industri, og fikk gjennomslag.

Tydelige signaler innen arealpolitikken til ny grønn industri

En av våre andre viktige saker var å løfte dilemmaet mellom krav til areal for nye, grønne arbeidsplasser og behovet for en god arealforvaltning som også tar hensyn til naturen. Ønsket var tydeligere signaler fra statlig hold om dette. I en uttalelse landsmøtet vedtok står det blant annet:

Vi skal sørge for at staten og de statlige aktørene spiller på lag med kommunene og fylkeskommunene for å sikre lokal næringsutvikling. Dette oppnår vi gjennom å lytte til lokale aktører og sørge for at den statlige verktøykassen er i stand til å tilpasse seg de lokale utfrdringene. Det innebærer at kommunene og fylkeskommunene må få en mer aktiv rolle i det statlige arbeidet med næringsutvikling. Arbeiderpartistyret kommuner og fylkeskommuner skal være gode vertskommuner som tilrettelegger aktivt for at nytt næringsliv får etablere og utvikle seg lokalt. Vi skal sørge for at bedrifter som vil investere og etablere seg i Norge får tilgang til et godt lokalt mottaksapparat, tilstrekkelig næringsareal, rimelig kraft, kompetent arbeidskraft og et lokalt virkemiddelapparat som er rustet til å bistå dem.

Energipolitikken

For Agder Arbeiderparti var det også viktig å bidra til god energipolitikk, og vi hadde sendt inn konkrete endringsforslag til energiutvalgets innstilling – som vi i det store og hele synes var et godt dokument. Alle våre endringsforslag ble vedtatt.

Men i tillegg ble det laget en uttalelse, som vil være innledning til energiutvalgets rapport, og som nå er Arbeiderpartiets energipolitikk. Agder Arbeiderparti ønsket at partiet var tydelig på en sterk offentlig styring, forutsigbar og rimelig strøm og satsning på utbygging av nettet. Vi ønsket også å gjøre landsmøtet oppmerksomme på Agder posisjon innen havvindsutbyggingen. Det mener vi at vi klarte.

I uttalelsen om energipolitikken finner vi flere punkter helt i tråd med være ønsker:

Ahmed-Anders-Terje-LM23

Delegatene hadde flere møter og samtaler med statsråder under møtet. Her møter Ahmed Lindov og Anders Christiansen Olje- og energiminister Terje Aasland for å snakke om saker som er viktig for fylket og deres kommuner.

Sterk offentlig styring

Arbeiderpartiets mål er at vi skal ha lavere energipriser enn Europa og at ren og rimelig energi fortsatt skal være et konkurransefortrinn for Norge.

Det skal vi få til gjennom en aktiv energipolitikk og sterk politisk kontroll over våre felles energiressurser, ved å sikre et betydelige kraftoverskudd gjennom en historisk utbygging av fornybar energi og gjennomføring av en storstilt satsing på energieffektivisering.

Energipolitikken skal være under sterk politisk styring og kontroll. Vannkraften, flerårsmagasinene og vår energirikdom, skal disponeres til det beste for norske forbrukere og norsk næringsliv. Vi skal ivareta og sikre norske interesser og aktivt påvirke regelverk som angår oss. Samtidig skal vi ha et sterkt energisamarbeid med landene rundt oss.

Forutsetningen for dette er at vi fortsatt sikrer nasjonal kontroll og eierskap til våre felles energi- og naturressurser.

Forutsigbar pris

I uttalelsen definerer Arbeiderpartiet fem overordnede mål for å sikre rimelig, tilgjengelig strøm:

  1. Sikre tilstrekkelig mengder med rimelig energi slik at fornybar energi fortsatt blir et konkurransefortrinn for norsk industri og næringsliv og gir trygghet for norske husholdninger.
  2. Energiressursene skal eies av fellesskapet og komme hele landet til gode
  3. En storstilt satsning på energieffektivisering som sikrer en rettferdig omstilling der alle får delta
  4. Strømnettet må forsterkes over hele landet, og utbyggingen foregå så raskt at vi sikrer nett i tide.
  5. Sameksistens mellom natur, øvrige næring, folk og lokalsamfunn må ivaretas.

Tilgjengelighet og nettutbygging

For å møte energi- og klimakrisene vil Arbeiderpartiet sørge for at staten tar en mer aktiv rolle i energipolitikken, slik at strømmen og infrastrukturen vi har behov for kommer på plass raskere enn i dag.

Agders posisjon innen havvind

Da regjeringen lanserte den store satsningen på havvind, ble Agder spesielt pekt på som viktig for å lykkes. Landsdelens kompetanse innen offshore-virksomheten er en av de viktige faktorene, i tillegg til vår beliggenhet. Bevilgningen til oppstarten av et eget nasjonalt kompetansesenter i Kristiansand viser også at regjeringen satser på landsdelen. Det var derfor ikke behov for at landsmøtet skulle gjøre egne vedtak om dette da uttalelsen om havvind ble vedtatt, men det var viktig å holde vår posisjon varm. Det gjorde ordførerkandidat i Kristiansand, Kenneth Mørk i sitt innlegg, og Jonas lyttet nøye.

Jonas - Kenneth

Samordne utbetalinger fra NAV

Mottar du flere ytelser fra NAV, kan du risikere å få utbetalt flere mindre beløp gjennom måneden, fremfor alt på en gang. Det kan gjøre det vanskelig å betaler store regninger, som f.eks husleien og samtidig ha penger igjen til andre utgifter. Agder Arbeiderparti foreslo derfor at utbetalingene burde samordnes slik at økonomien ble mer oversiktlig for de som mottar støtte.

Dette fikk vi gjennomslag for. I uttalelsen om arbeid. Her står det at Arbeiderpartiet vil sikre at utbetaling av ulike ytelser skal samordnes bedre, med mål om å gi folk som mottar en bedre oversikt og mer forutsigbarhet.

Jesper Thoresen

Fraværsgrensa skal erstattes

I Agder Arbeiderparti har vi også vært enige med AUF i kravet om å fjerne fraværsgrensa, og er glad for at landsmøtet hørte på Agders AUF-leder Jesper Thoresen da han holdt innlegg. Han ble spesielt nevnt av redaksjonskomiteens leder Tonje Brenna da hun la frem komiteens innstilling, som ble enstemmig vedtatt av landsmøtet:

Arbeiderpartiet vil erstatte dagens fraværsgrense i videregående opplæring og innføre et nytt og forbedret nasjonalt fraværsregelverk som gir tydelige rammer for elevenes nærvær i skolen. Et nytt regelverk må være mindre rigid og byråkratisk for skolen, læreren, eleven og dem som skal attestere fraværsmeldinger.

Lik og del

Alle uttalelsene og andre vedtak finner du på Arbeiderpartiets nettsider.  Alle innleggene og omtale av innleggene finne du på Agder Arbeiderpartis Facebook. Det er veldig fint om du liker og deler disse. Klikk på de blå boksene under for å gå inn på sidene.