Gro Bråtens budsjettinnlegg i fylkestinget

Gruppeleder Gro Bråten la frem opposisjonens forslag til budsjett i Agder fylkesting. Her kan du lese innlegget hun holdt.

Gro Bråten

Noen ganger går tida fort. Vi behandler allerede Agder fylkeskommunes andre budsjett etter sammenslåingen.  Andre ganger blir en overrasket over for fort endringer kommer. Vi ble forespeilet en sammenslåing for å sikre bedre tjenester - og med hånda på rattet siden det ble en frivillig sammenslåing, skulle vi få stort handlingsrom til å rigge oss for ett Agder fylke. Det er vanskeligere å finne igjen det i årets budsjett - det er først og fremst den økonomiske bærekraften som er framtredende - alt kan ha sin pris -men ikke alle verdier kan tallfestes. Vi mener den sosiale bærekraften som ligger i ønsket om å ta hele Agder i bruk også er viktig. Det handler om at tjenestene som fylkeskommunen leverer skal være der folk bor, og ikke måtte reise langt for å gå på skole, delta på aktiviteter, gå til tannlegen eller leite etter bussen.

Rammebetingelsene vi har fått er et sorgens kapittel. Noen vil gjerne fremstille det som at fylkeskommunen har fått en økning i frie midler. Men den påståtte veksten i de frie inntektene stemmer ikke med den praktiske virkeligheten for Agder.

Det tas ikke høyde for lønns- og prisvekst, det overføres flere nye oppgaver uten at det finansieres fullt ut, og det er lagt inn større forventninger til fylkeskommunen der staten har gitt tilskudd tidligere som nå fylkeskommunen kanskje ikke har råd til å videreføre. Å gi med den ene hånden og ta med den andre ser ut til å være løsningen for regjeringen. For det er bakgrunnen for at vi har overkant av 99 millioner kroner mindre å bruke på våre kjerneoppgaver som utdanning, samferdsel, tannhelse, kultur og næringsutvikling - til det beste for over 307 000 innbyggere.

Vi har prioritert et budsjett der vi skal bygge opp igjen Agder etter pandemien. Vi prioriterer derfor utdanning og kompetanse, arbeid og klima.

Vi vil gjøre noe med den lengste køen vi har - køen inn til arbeidslivet.

Det betyr satsing på desentralisert skolestruktur, satsing på lærlinger og yrkesfag, bl.a gjennom dimensjoneringen av tilbudet og aksept for halve klasser ved noen skoler.

Vi ønsker vurdert et nytt prosjekt som heter læreplassjeger. Rogaland og Vestfold/Telemark har dette i dag, og vi trenger fortsatt flere læreplasser innen enkelte bransjer. Vi har for mange elever i VG3 skole - og vil ha flere over til lærekontrakt. Samarbeid med UIA, sykehuset, kommunene og oss er viktig slik at vi ikke konkurrerer, men samarbeider om behovet for hospitering, praksis, lærlingsplass og organiseringen. Vi mener det er viktig at fylkeskommunen tar initiativ til et slikt samarbeid.

For å dekke behovet for framtidas fagarbeidere må vi også satse på de voksne, både de som er i arbeid og de som er utenfor - flere må få mulighet til et fagbrev. Vi vil derfor fortsatt ha et stort fokus på voksenopplæring. Vi er stolt over fagskolen vår, og vil følge ekstra med på om det er behov for nye tilbud i samarbeid med næringslivet.

Selv om vi snart har en vaksine for covid-19 tilgjengelig, så vil pandemien prege det neste året. Vi setter derfor av 5 mill til en krisepakke til bedrifter og ansatte dersom statens ordninger ikke dekker behovet regionalt.

Hvordan vi lykkes med å utdanne befolkningen, regionens innbyggere, for å sikre behovet for kompetanse vil ha stor betydning for å sikre næringslivet og etablere nye arbeidsplasser og for å sikre et godt tjenestetilbud i offentlig sektor.

Det fylkeskommunale vegnettet har økt i løpet av 2020, bla på grunn av omklassifisering av riksveier/europaveier. Staten kvitter seg med litt vei - vi håper å kunne gi staten noe vei tilbake - og ber om at det igangsettes en kartlegging av hvilke strekninger på eksisterende europaveinett som kan klassifiseres som fremtidig riksvei.

Vi får mange henvendelser om skoleskyss fra foreldre som er bekymret for skoleveien til barna sine. Vi mener det er viktig å se på regelverket på nytt - for å vurdere om det er oppdatert i forhold til trafikkbilde og behov og om dagens modell for ordningen er optimal i forhold til planlegging, innspill og klageadgang.

Satsning på internett i hele Agder og flere hurtigladere for el-biler der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut må fortsette -og vi setter av 1 mill til bygging av hurtigladere.

Vi er veldig glad for fylkesrådmannens satsing på bygging av solceller på takene av våre videregående skoler - ett av punktene fra fjorårets budsjett som vi fremmet - og som ble tatt med i krisepakka vi vedtok i vår.

Vi har aldri fått så mange henvendelser om driftsstøtte eller støtte til prosjekter innenfor kultur og næring som i år. Vi har behov for gjennomgang, samordning og prioritering innenfor både kulturområdet og næringsstøtten. Det er viktig at dette arbeidet nå prioriteres slik at vi får lik praksis, at det oppleves rettferdig hvem som får støtte og hvordan.

Det viser seg at vi har hatt svært ulike ordninger for støtte til drift av kulturhus og produksjoner. Kilden i Kr.sand og kulturhuset i Arendal hadde i kraft av å være fylkeshovedstader et ekstra ansvar for feltet i sin region og har mottatt støtte ut fra det. Det foreslås å fjerne støtten til kulturhus i Arendal, uten at dette har vært formidlet til Arendal. Det er uheldig, og vi foreslår derfor å opprettholde støtten til Arendal i 2021.

Innenfor området entreprenørskap, næringsklynger og mobilisering til nye næringer skjer det mye spennende, bla innenfor opprettelse av innovasjonssentre, klynger og næringshager. Her må vi ha en helhetlig tankegang slik at vi får til vekst i hele Agder, bygger på det som allerede fungerer og får med oss nye spennende aktører.

Det har aldri vært viktigere med et seriøst arbeidsliv enn nå - på den måten sikrer vi fagkompetansen vi trenger og at det kommer skatteinntekter inn til velferdsstaten vår. Vi vil derfor støtte opp om Fair Play Agder. De skal jobbe sammen med private og offentlige aktører for å mobilisere til felles innsats mot arbeidslivskriminalitet.

Begge de tidligere fylkeskommunene har vedtatt reglement for seriøsitetsbestemmelser. Det er viktig at disse nå gjennomgås på nytt. Det skjer utvikling etter hvert som fylker og kommuner får gjort seg erfaringer, og det er viktig å ta en ny gjennomgang av regelverket for å sikre at bestemmelsene fanger opp krav om HMS-kort, faglærte handverkere og lærlinger, lønns -og arbeidsvilkår, bruk av underleverandører etc.

Skal vi lykkes med dette må det sikres kontroll. Vi mener derfor at det samtidig med en gjennomgang av seriøsitetsbestemmelsene, også legges fram et forslag til kontrollsystem som sikrer oppfølging av bestemmelsene.

Vi er klare på at det må tilbys gode tannhelsetjenester i hele fylket. Vi ber derfor rådmannen se på ulike løsninger for å skape gode fagmiljøer ved en desentralisert struktur, samt styrke muligheten for å kunne ha betalende voksne, spesielt i de kommunene som ikke har private tannleger.

Vi leverer et nøkternt og forutsigbart budsjett. Vi prioriterer utdanning, arbeid og klimainnsats uten å øke driftsutgiftene med mer lån eller bruke opp fondsmidler.