Hva skal du jobbe med fremover?

Arbeidere i industri

Vi står nå midt oppe i et stort skifte, og veldig mye kommer til å endre seg de neste 10 årene. I både Norge og Europa er det stor enighet om at utslippene av klimagasser skal ned. Dette får betydning for hvilke næringer som kommer til å vokse og utvikle seg de neste årene. Både i Europa, Norge og på Agder. Her må fylkeskommunen på banen.

Vekst i næringer, eller etablering av nye næringer, har stor betydning for nye arbeidsplasser. To konkrete prosjekt her på Agder, som skyldes målene mot lavere utslipp, er arbeidet med Biozinfabrikk i Åmli og etableringen av ny batterifabrikk her på Agder. To konkrete eksempler på «det grønne skiftet». «Det grønne skiftet» er helt enkelt en endring mot at langt flere ting skal bli produsert med, og forbruke, ren energi, som vannkraften vår.  

Batterifabrikk, datalagringssenter eller hydrogenfabrikk. Alle disse har en viktig fellesnevner: nye arbeidsplasser. Her på Agder har vi mye ren energi, og vi har store muligheter til å levere mer, som f.eks gjennom vindturbiner til havs. Et av havområdene med størst potensial for levering av energi fra havvind ligger utenfor vår kyst.

Vi har også dyktige miljøer med stor kunnskap og erfaring fra å drive og utvikle industri, det er bare å nevne offshorenæringen og prosessindustrien. I tillegg har vi et sterkt kunnskapsmiljø ved Universitet i Agder.

Det viktigste vi gjør nå, er å gripe mulighetene dette skiftet gir oss. Men det krever at vi jobber sammen som region. Vi må få synliggjort potensialet her, vi må få profilert oss, og vi må jobbe aktivt sammen mot de rette aktørene. Etableringen av batterifabrikken her på Agder et er kjempepluss for vårt fylke. Flere kommuner og aktører har gjort et grundig stykke arbeid med å synliggjøre sine kvaliteter for en etablering av batterifabrikken. Etableringen øker sannsynlighetene for flere andre etableringer knyttet til batteriproduksjonen.

Setningen «Arbeid til alle er jobb nummer én!» er helt sentralt for Arbeiderpartiets politikk. Det at folk har en jobb å gå til er en viktig nøkkel til et godt liv, og det er folk i arbeid som finansierer skolene, sykehusene og alle andre velferdstilbud. I arbeidet med å sikre nye arbeidsplasser, mener vi at fylkeskommunen må ta et større ansvar.

I fylkesutvalget den 08.09.2020 foreslo Arbeiderpartiet følgende:

Arbeiderpartiet mener at Agder fylkeskommune må ta et ansvar for at kartlegging igangsatt i kommunene, og som bør fortsette i de andre kommunene, blir samlet inn, koordinert og synliggjort som en del av Agder sin strategi for å sikre overgang til grønn industri, beholde kompetanse i regionen og sikre næringer som kan gi vekst i sysselsettingen i Agder.

Vi håper virkelig at fylkeskommunen tar denne ballen og tar et regionalt ansvar her. Ved å få en samlet oversikt over alle det store potensialet som ligger her på Agder, vil Agder fylkeskommune bli en viktig aktør i å fronte og markedsføre regionen vår inn mot sentrale aktører nasjonalt og internasjonalt. Dette arbeidet må vi gjøre i fellesskap, dersom vi skal lykkes med å realisere potensialet som ligger her.  

«La oss først få fisken hit, og så kan vi sette oss ut i våre båter og fiske» er et godt bilde på tankegangen.

Til slutt vil vi også trekke frem at valget til neste år vil være avgjørende. I det skifte vi nå står i, trenger vi en regjering som fører en aktiv nærings- og industripolitikk, ikke en regjering som sitter passivt og venter på initiativ fra næringslivet. Det vil være nøkkelen til å få til «det grønne skiftet» her i Norge. Det vil Arbeiderpartiet være en pådriver for.

Hilsen

Robert Cornels Nordli, ordfører Arendal

Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand

Jon Rolf Næss, ordfører i Bykle

Sigbjørn Åge Fossdal, ordfører i Bygland

Svein Arne Haugen, ordfører i Evje og Hornnes

Inger Lise Lund Stulien, ordfører i Åseral

Per Kristian Lunden, ordfører i Risør

Inger Løite, ordfører i Gjerstad

Vidar Holmsen Engh, varaordfører i Tvedestrand

Jonny Liland, ordfører i Sirdal

Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund

Steinar Kyrvestad, ordfører i Valle

Anders Christensen, varaordfører i Birkenes

Øyvin Froland, varaordfører i Froland.

Even Tronstad Sagebakken, ordfører i Lindesnes