Ingen har foreslått å legge ned Nye Veier

Dette synes å ha gått hus forbi Høyres to representanter når de krever at Ap må avklare sitt standpunkt.

I motsetning til Høyre er vi interessert i å finne ut om politikken vi leverer får utilsikta konsekvenser. Bruker vi pengene på riktig måte? 

Slike tanker er fjernt fra denne høyreregjeringen som er i ferd med en storstilt nedbygging av offentlig sektor, delvis gjennom flate kutt som uthuler handlingsrom og effektivitet i for eksempel Nav, sykehus, politi, jernbane og kriminalomsorg og delvis gjennom en storstilet privatisering. Jernbanen er privatisert, for egdene har prisene gått opp og avgangene blitt færre. De flate kuttene aner ikke regjeringen virkningen av. De er nemlig ikke interessert i å følge opp, det er ingen evaluering eller oppfølging av disse kuttene som til nå er på mer enn 11 mrd kroner.

Kari Henriksen

Kari Henriksen

En evaluering av regjeringens flate kutt-politikk (Fafo 2019) sier følgende: «Tiltakene som er mulige å gjennomføre innenfor Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, er relativt små og lite målrettede, samtidig som vår undersøkelse viser at de kan bidra til å forringe kvaliteten i statlige tjenester.» Det kan være interessant å spørre dem hva vil de med Statens vegvesen og hvorfor de ikke vil ha en gjennomgang?

Gro Bråten

Gro Bråten

Arbeiderpartiets løfte er at vi vil styrke og ruste opp skoler, sykehus, fengsler, politi, Nav og andre viktige offentlige tjenester og at de skal finnes der folk bor. Vi vil bruke skattebetalernes inntekter rettferdig og forutsigbart.

Og vi vil at det skal bygges veier og at jernbanen skal kobles opp med Vestfoldbanen, slik at reisetiden til Oslo blir kortere. Vi gjentar gjerne vårt budskap: Det som er viktig for oss i Agder er å bygge ferdig det som er i porteføljen til Nye Veier før det kommer nye prosjekter til. Vi er opptatt av at E 18 og E 39 blir bygd. Arbeiderpartiet har stått bak de prioriteringer Stortinget har gjort vedrørende Nye Veier og vi er svært fornøyd med de utbyggingene som er utført. Det vet Benestad og Foss godt. Et forslag om gjennomgang av strukturen vil ikke endre det.

Kari Henriksen, stortingsrepresentant for ArbeiderpartietGro Bråten, Arbeiderpartiets gruppeleder i Agder fylkesting