Mindre applaus, mer likestilling!

8. mars 2021 er viktigere enn noen gang. Det er ett år siden Norge stengte. Det er ett år med heltearbeid hvor kvinner har stått fremst i kampen mot virus, nedstenging og økte forskjeller.

Tre helsearbeidere står utenfor et sykehus. Foto: Øivind Haug

Kronikk av Kari Henriksen og Kai Steffen Østensen.  1. og 2. kandidat for Arbeiderpartiet ved stortingsvalget.--------

Kvinner er overrepresentert i helsevesenet og blant renholdere i Norge. Det er også et flertall kvinner i skolen, i butikk- og servicebransjen og på jobb for de mest sårbare barna. Disse har holdt hjulene i gang for vårt fellesskap de siste 12 månedene. De har brukt sin kompetanse, sitt mot og mange timer på å bekjempe viruset og sørge for at vi andre kan holde på nesten som før, men med mer hjemmekontor og flere digitale møter.

8. mars handler ikke bare om pandemien. Det handler om politikk, om holdninger og om nabolaget vi bor i. Koronaviruset har igjen vist oss at likestillingskampen må få fart.

Kvinner tjener mindre enn menn, og det skjer lite for at forskjellene skal bli mindre. I 2018 mottok kvinner i yrkesaktiv alder mellom 20-66 år 41 prosent av all samlet inntekt for denne aldersgruppen. Menn mottok 59 prosent. Det er stor forskjell. Privatøkonomien vår handler om mulighetene vi har til å komme inn på boligmarkedet, tjene pensjon og være uavhengig. Og når samfunnet stenger ned og kvinner står i frontlinjen for å holde det oppe, setter det ting i perspektiv.

Likestilling handler om hverdagen til kvinner, der de bor og lever sine liv. Vi trenger en aktiv likestillingspolitikk skal vi lykkes, for dette kan ikke markedet selv ordne opp i.

Kvinnehelse er et begrep mange menn ikke forholder seg til. Det er ikke så rart, fordi nesten all forskning på helseutfordringer baseres på en manns kropp. I Kilden kjønnsforskning.no og Norske Kvinners Sanitetsforening sin rapport om Hva vet vi om kvinners helse slås det fast at kvinner lever lengre enn menn, men opplever mer sykdom. Kvinner har mer angst, depresjoner og kroniske lidelser enn menn, og er overrepresenterte i statistikken over langtidssykemeldinger og uføretrygd. Medisinsk forskning tar ikke innover seg kjønnsforskjeller.

Kvinnehelse handler om at kommuner og regioner kan tilby et godt fødetilbud, sikre gynekologiske tjenester og styrke – ikke svekke – vulvaklinikker. Arbeiderpartiet vil legge frem en strategi for kvinners helse som skal styrke forskningen og bedre helsetjenestene for kvinner. Det er helt avgjørende for at halvparten av befolkningen skal ha like gode tjenester.

Selvbestemt abort handler om at kvinner skal bestemme over egen kropp. Erna Solberg og denne regjeringen har brukt kvinners rettigheter som en joker for å få med seg Krf inn i regjering. Det er alvorlig. Ingen politikere ønsker at en kvinne skal ta abort, og abortspørsmålet er fullt av etiske og moralske avveininger. Kirkens nødhjelp har sett hva manglende abortpolitikk fører til i andre land, der kvinner har mindre beskyttelse. Illegale og legale aborttall er høyere enn i Norge. Ingen politiske partier i Norge mener abort skal være totalt forbudt. Det handler om hvem som skal bestemme. Kvinnene selv eller andre. Kvinner har vist i mange tiår at de tar det ansvaret. Lave aborttall handler om å gi ansvar til kvinnene.

Arbeiderpartiet vil sloss for kvinners rett til selvbestemmelse. Vi vil ha et helsevesen som kan hjelpe kvinner til å ta valg de selv ønsker med medisinsk og sosialfaglig støtte. Selv om vårt parti ikke har konkludert i spørsmålet om å fjerne abortnemdene, er vi talspersoner for å gjøre det. Det gir kvinner retten til å bestemme selv.

Sterke offentlige velferdsordninger er viktig for kvinner. Fordi de oftere er syke, tjener mindre og lever lengre er det avgjørende for dem at vi har gode utdanningsmuligheter, rimelige helsetjenester, god svangerskapsomsorg og prevensjonsveiledning, og også god eldreomsorg. Høyreregjeringens iver etter å kommersialisere grunnleggende behandling og omsorg, tjener ikke de mange kvinnene vi i disse dager applauderer. Velferdsordningene koster penger, men er også en investering som er bra for alle. Å kreve og å legge til rette for heltidsstillinger, slik mange Arbeiderpartistyrte kommuner gjør, er bra for likestillingen. Kvinner blir uavhengig av andres inntekt og kan leve trygge liv og få god pensjon. At kvinner deltar i arbeidslivet, på lik linje med menn gjør at vi har mer penger å bruke på flere. Det er som Jens en gang sa; kvinnejobber gir mer av seg enn oljeinntektene.

Å finne politiske løsninger på den negative sosiale kontrollen som mange kvinner opplever i tros- og livssynssamfunn er en prioritert oppgave for Arbeiderpartiet. Høyreregjeringen mener også her at det vil gå seg til. Vi er av en annen oppfatning. Vi vil styrke kravene til likestilling, til arbeid mot diskriminering og negativ sosial kontroll. Arbeidet skal også være en del av kriteriene for å få tildeling av midler. Høyreregjeringen og FrP vegrer seg, de er enige i målene, men ser bort fra virkemidlene. Arbeiderpartiet i flere kommuner i Agder har fått flertall for å ta antidiskriminering og likestilling inn som forutsetning for tildeling av midler til organisasjoner lokalt. Det er bra.

I Listerregionen har Arbeiderpartiet fått gjennomslag for 5 dagers skoleuke. Det er likestillingspolitikk som sørge for at kvinner ikke blir holdt hjemme, mens menn er på jobb. Skolen blir ikke lenger er et argument for at stillinger skal lyses ut som deltid. For vi vet at strukturene i samfunnet gjør kvinner til deltidstaperen. Vi vil ha hele, faste stillinger. Og da trenger vi også flere barnehageplasser og makspris i barnehager og på SFO, så alle kan delta i arbeidslivet med like muligheter. Og vi trenger en politikk som ikke holder folk hjemme. I Kristiansand, med Arbeiderpartiet i spissen, er den lokale kontantstøtta fjernet og pengene flyttes fra å holde mødre hjemme til å styrke barnehagene. Politikk betyr noe.

Så la årets kvinnedag minne oss på at partiet du stemmer på faktisk har noe å si på om vi får gjort noe med likestillinga i vårt eget nabolag. Først da kan vi applaudere skikkelig!