Nærskolemodellen sikrer at flere gjennomfører videregående utdanning!

Høyres forslag skyver bort de elevene som trenger skolen i nærheten.

Line Vennesland og William Wathne

I Agder har vi en ordning hvor du fritt kan velge hvilken skole du kan søke på og du får nærskolepoeng på den skolen som er nærmest der du bor. Dersom skolen nærmest deg ikke har linjen du ønsker får du nærskolepoeng på den nærmeste skolen som har dette. Høyre har på nytt tatt kampen for karakterbasert opptak i Agder. De vil ha et system hvor de elevene med best karakterer kan velge skole, mens andre risikerer å bli skjøvet bort fra nærskolen sin. Dette er Arbeiderpartiet sterkt imot.

Av: Line Kysnes Vennesland og William Wathne, Arbeiderpartiet sine medlemmer i hovedutvalg for utdanning og folkehelse.

Først vil vi påpeke at nesten 100% av høringssvarene til fylkeskommunen stiller seg bak nærskoleprinsippet. Det inkluderer NHO, LO, utdannningsforbundet, skolene og ungdommens fylkesting, altså de viktigste aktørene i fylket vårt. Det er verdt å lytte til at alle disse mener vi har en ordning som idag fungerer godt.

Høyre skyver de som blir mobbet foran seg i denne saken og hevder at de ikke kan bytte skole bort fra et miljø hvor de har opplevd krenkelser. Dette stemmer ikke. Dagens ordning åpner for at elever som har særlige grunner for det kan søke seg bort fra nærskolen sin. Høyre er altså mer opptatt av de som vil bort fra nærskolen, men ikke videre bekymret for de som ikke ønsker det og trenger et trygt miljø rundt seg.

Mange elever finner nemlig trygghet i å gå på videregående skole i sitt nærområde hvor de kan bo hjemme mens de går på skole, og har mange kjente og venner som også går på samme skole som dem. Erfaringer fra enkelte kommuner viser at det er høyere drop-out blant elever som må flytte bort eller får lang reisevei for å gå på videregående skole. Høyre sitt forslag sier ingenting om dette, ei heller hvordan man skal løse utfordringen med at elever blir tvunget til å flytte for å gå på videregående skole.

Denne debatten handler kort og enkelt om hvem som skal ha rett på en skoleplass der de ønsker å ta sin videregående utdanning. Det står mellom han eller hun som sliter med motivasjonen og som ønsker å gå på skole i nærheten av venner og familie, eller han eller hun som har høye karakterer og god motivasjon for læring, og derfor er først i køen for å velge skoler i hele fylket. Dagens ordning ivaretar alle på en god måte, og balanserer de hensynene man må ta for at begge får fullført sin utdanning.

Vi i Arbeiderpartiet mener vårt viktigste oppdrag som skoleeier er å sikre at elever fullfører sin videregående utdanning. Da vet vi også at det å få gå på linjen man ønsker i det nærmiljøet man er trygg gir motivasjon for å fullføre. I Oslo har man sett at karakterbasert opptak faktisk fører til at færre får gå på den linjen man har øverst på ønskelista. I Agder ligger vi skyhøyt på å innfri elevene sine ønsker og hele 92,3% fikk i 2022 gå på sitt førsteønske. Dette er viktig for Arbeiderpartiet.

Agder fylkeskommune skal nå behandle denne saken,  hvor vi bestemmer hva som skal vurderes når elever skal søke videregående skole. Avstemmingen i fylkestinget vil sikre et knapt flertall for en av inntaksordningene. Vi håper i det minste at flertallet lander på ordningen vi vet fungerer, som sikrer nærskolen og at elever får gå på den linjen de ønsker seg. For Arbeiderpartiet er det viktig å sørge for at våre ungdommer gis en god utdanning som gir de en god start på voksenlivet. Da er det vesentlig å videreføre dagens ordning med fritt skolevalg og nærskolepoeng på skolen som er i elevens nærmiljø.