Samordne utbetalinger fra NAV

Ingrid Lillehei - LM

Får du flere ytelser fra NAV kan du risikere å få utbetalt mange små beløp i løpet av en måned, og ikke alt på en gang slik personer som er i jobb får. Det vil Agder Arbeiderparti endre og foreslår at utbetalinger må samordnes, sa Ingrid Lillehei fra Flekkefjord på landsmøtet i Arbeiderpartiet.

I Norge er det ca 30% av innbyggerne i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidslivet, og mottar en eller flere former for økonomisk støtte fra NAV. Mottakere av flere ulike typer støtte fra NAV, kan risikere å få utbetalt mange småbeløp i løpet av en måned.

- Mens vi som er i jobb vanligvis får lønna utbetalt en gang per måned – opererer NAV med minst fem ulike utbetalingsdatoer på sine stønader, forteller Lillehei. - Da kan det være at en utbetaling ikke er nok til å dekke f.eks husleie. I tillegg vil mange småbeløp flere ganger i måneden gjøre økonomien uoversiktlig og vanskelig å planlegge. Mange har allerede mer nok med å håndtere sine helseutfordringer, om en ikke skal legge til en unødvendig stress- og bekymringsfaktor rundt egen økonomi, sier hun

Lillehei fortalte landsmøtet om prosjektet «Nye mønstre – trygg oppvekst» som ble startet i 2016 i Kristiansand kommune. Her har kommunen i samarbeid med forskningsmiljøer utviklet og prøvd ut en modell hvor familier som strever med komplekse og sammensatte utfordringer tilbys en familiekoordinator som følger opp familien i ulike gjøremål.

- En av utfordringene familiekoordinatorene peker på i familiene er nettopp at støtten kommer på ulike tidspunkt, påpekte Lillehei. - Dette er et stort problem for noen. Men har en enkel løsning. Nemlig at utbetalingene samordnes bedre slik at mottakerne får en bedre oversikt og forutsigbarhet.

- Vår oppgave som politikere er å lytte til – og løse folks hverdagsproblemer. Dette er et slikt problem. La oss løse det, oppfordret Ingrid Lillehei fra landsmøtets talerstol.