Satser på utdanning og nye arbeidsplasser

- Vi prioriterer de store kjerneoppgavene til fylkeskommunen, og der vi allerede i dag bruker over 80 % av budsjettet – til utdanning og kompetanse, og legge til rette for nye arbeidsplasser gjennom infrastruktur, sa opposisjonsleder Gro Bråten da hun la frem opposisjonens forslag til budsjett i fylkestinget.

Foto: Jacob Buchard / Agder fylkeskommune
Må krediteres ved bruk.

Bråten pekte på den sitasjonen Agder står i. Fylket har den laveste sysselsettingen i hele landet, flest unge som står utenfor, flest deltidsansatte kvinner og mange langtidsledige.

- Her har vi en ressurs som Agder trenger, men de må få den kompetansen som er nødvendig, og vi må ha et seriøst arbeidsliv som tar de imot, sa Bråten og pekte på at det ifølge næringsliv og kommuner vil være et stort behov for fagarbeidere framover.

- Vi må fortsatt ha fokus på kompetanse, levekår, arbeidsplasser og klima. Vi legger derfor vekt på bærekraftig næringsutvikling, et inkluderende samfunn, satsing på kunnskap og læring hele livet, viktige veier og kollektivtrafikk, sa hun.

Bråten fortalte videre at opposisjonens forslag derfor innebærer satsning på videregående skole, og spesielt yrkesfag. - Vi vil prioritere en desentralisert skolestruktur der alle våre viktigste yrkesfag skal tilbys på skolene i vg1, sa hun og pekte også på behovet for forutsigbarhet for elevene når de starter på videregående skole. - Det betyr mye for ungdommene å gå på samme skole som vennene, og at de vet de kan gå der gjennom hele studieløpet. Det betyr mindre bortkastet tid på reising. Det er bra for elevene og bra for miljøet!  Bråten peker også på behovet for å satse på at flere voksne får mulighet til å ta et fagbrev, og at det fortsatt på satses på voksenopplæring.

For å sikre interessen og status til yrkesfag og behovet for fagarbeidere i fremtiden, peker Bråten på viktigheten av et godt samarbeid med næringslivet om hva som er behovet. – Men for rekrutteringen er det også viktig at ungdommen møter et seriøst og ordentlig arbeidsliv som har gode lønns- og arbeidsbetingelser og opptrer i tråd med lov og avtaleverk, sier Bråten og foreslår at Agder fylkeskommune skal innføre egne seriøsitetsbestemmelser som stiller krav om et seriøst arbeidsliv og en nullvisjon om sosial dumping.

Til slutt tok hun opp behovet for tilgang på nok kraft som en forutsetningen for ny grønn industriutvikling, og pekte på at utfordringen med at strømnettet i Agder ikke er dimensjonert for etablering av ny industri. - Dette er en utfordring vi må gjøre noe med, gjennom å få på plass en samla plan for kraft og nettutbygging. Vi må intensivere og prioritere energiplanen, som har planlagt oppstart våren 2022. Bransjen har over en tid pekt på utfordringen. Det haster, sa Gro Bråten før hun avsluttet med å bemerke at hun er glad for at vi nå har en regjering som spiller på lag med fylkeskommunen. Dagens regjering legger opp til en styrket økonomi for fylkeskommunene, det legger til rette for enda bedre tjenester framover.

- På samme måte som vår regjering er bra for Agder, mener vi at våre forslag til fylkeskommunens budsjett vil løse Agders utfordringer på en bedre måte enn forslaget fra de borgerlige. Så selv om vi ikke har flertall og vet at det er de borgerliges forslag som blir vedtatt, er det viktig å opplyse om hva befolkningen ville fått om det var et rødgrønt styre i Agder. Det jobber vi for å få til ved neste valg.

---

Opposisjonens budsjettforslag er lagt frem av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet de grønn