Satsning på samferdsel i Agder videreføres

Bro over Trysfjorden

Regjeringen viderefører aktiviteten og setter av nødvendige planleggingsmidler til prosjekt i Agder i forslaget til statsbudsjett for 2024.

 • E39 Kristiansand vest–Lyngdal vest i Lyngdal kommune Nye Veier AS viderefører arbeidet på prosjektet. Strekningen E39 Kristiansand vest–Lyngdal vest er om lag 70 km. Deler av strekningen har dårlig standard. Dette gir dårlig fremkommelighet spesielt på vinterstid, og det har også vært mange alvorlige trafikkulykker. Strekningen er planlagt som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Anleggsarbeidet er delt inn i fem utbyggingskontrakter. De to første strekningene åpnet i henholdsvis 2021 og 2022. Byggingen av delstrekningen Herdal–Røyskår i Lyngdal kommune startet i 2021 og planlegges åpnet i 2025. Reguleringsplanen for resterende del av prosjektet, delstrekningen Mandal–Lyngdal øst ble vedtatt i juni 2022. Det er planlagt å lyse ut deler av denne delstrekningen på markedet høsten 2023, og anslått byggestart er tidlig 2025.

 • E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen i Kristiansand kommune Regjeringen prioriterer midler til å videreføre arbeidet på prosjektet. Prosjektet omfatter bygging av ny E18/E39 i Kristiansand kommune med nye kryss, bl.a. med Vestre Strandgate, bygging av vei på deler av Havnegata med adkomst til containerterminalen, prioriterte løsninger for kollektivtrafikk og gjennomgående sykkelekspressvei. Eksisterende jernbanespor legges om for å opprettholde spor til industri i Kolsdalen. Ny bru over jernbaneområdet tilpasses fremtidig sporplan, slik at prosjektet kan bygges uavhengig av den planlagte utbyggingen av jernbanestasjonen. Prosjektet legger til rette for å overføre gods fra sjø til bane, med bygging av to parallelle jernbanespor til Kristiansand ferjeterminal. Forberedende arbeider startet opp i 2021, og anleggsarbeidene i hovedkontrakten ventes startet opp våren 2024. Prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2028.

 • Planleggingsaktiviteter Regjeringen foreslår å bevilge 6,5 milliarder kroner til Nye Veier AS i 2024, dette er en økning på over 400 millioner kroner fra saldert budsjett 2023. Nye veier legger opp til planleggingsaktiviteter for følgende prosjekter i Agder: 
  • Deler av E18 Tvedestrand–Bamble i Telemark og Agder
  • Deler av E18 Arendal–Grimstad
  • E18 Ytre ringvei for Kristiansand
  • E39 Lyngdal vest–Ålgård i Agder og Rogaland

 • Diverse utbedringstiltak Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:
  • Utbedringsstrekningen rv. 41/rv. 45 Timenes–Kjevik. Tiltakene omfatter utbedring av vei mellom Kristiansand og Kjevik, med gang- og sykkelvei på deler av strekningen.
  • Videreføring av utbedrings- og trafikksikkerhetstiltak på delstrekningen rv. 9 Byklestøylene–Hoslemo i Bykle kommune
  • Årlig kontraktsfestet vederlag til OPS-selskapene (offentlig-privat samarbeid) for E18 Grimstad–Kristiansand i Arendal og Grimstad kommuner og E39 Lyngdal–Flekkefjord i Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner

Ferjesamband på riks- og fylkesveinettet

Regjeringen foreslår å videreføre ordningene med halvering av ferjetakster og gratis ferjer til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjerer, som ble innført 16. august 2023. Det er med budsjettforslaget satt av midler som legger til rette for at ordningene kan videreføres i 2024. Regjeringen har med dette innfridd målet i Hurdalsplattformen om halvering av ferjetakster og gratis ferje til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og å gjøre alle ferjesamband som årlig har under 100 000 passasjer, gratis.

Byområder og kollektivtransport

 • Tilskudd til byområdene, Kristiansand kommune

For Kristiansand går gjeldende belønningsavtale ut i 2023. Kristiansandsregionen vil inviteres til forhandlinger om byvekstavtale. Regjeringen prioriterer om lag 105 millioner kroner i belønningsmidler til Kristiansand i 2024 som innlemmes i byvekstavtalen dersom det blir inngått avtale. Hvis det ikke blir inngått byvekstavtale, kan byen søke om ny belønningsavtale, gitt at den kan godtgjøre at midlene bidrar til at nullvekstmålet nås.  

Videre har regjeringen prioritert om lag 87 millioner kroner i belønningsmidler som vil utbetales dersom det blir inngått en byvekstavtale.

I tillegg er det lagt til grunn om lag 23 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Kristiansand. Også disse midlene vil innlemmes i en byvekstavtale dersom slik avtale blir inngått.

 • Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler

Regjeringen viderefører en tilskuddsordning som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. Ordningen er øremerket byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2024 settes det av 31 millioner kroner. Det vil være aktuelt å tildele midler til 2-3 byer som engangsutbetalinger. Samferdselsdepartementet vil vurdere nærmere hvilke byer som er aktuelle. Tildeling forutsetter blant annet at Stortinget har behandlet en bypakke for den aktuelle byen.

 

Jernbane

Regjeringen prioriterer fornying av jernbanens infrastruktur. Fornying omfatter større systematiske tiltak for å opprettholde funksjonaliteten og standarden i jernbanenettet samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 3,7 milliarder kroner. I Agder omfatter dette totalfornying av kontaktledning mellom Neslandsvatn og Kristiansand. Dette viderefører omfattende fornying av kontaktledningsanlegget på Sørlandsbanen. Tiltaket pågår frem til 2026. Videre prioriteres sporfornying på Sørlandsbanen og Arendalsbanen, og arbeid med flomsikring og drenering langs jernbanen.