Staten må gi tydeligere signaler i arealforvaltningen

Gro Bråten - LM

Å legge til rette for industriarbeidsplasser er vår viktigste oppgave nå. Men vi opplever at staten ikke følger opp, sier Gro Bråten.

Hun tok opp temaet i sin tale på landsmøtet i Arbeiderpartiet, og pekte på at Agder krysser av for alle de 7 områdene i regjeringens grønne veikart for industriutvikling. - Vi opplever den rene bonanzaen når vi alle ønsker å lykkes med de industrietableringene som er på trappene. Og vi må løse behovet for mer fornybar energi. Begge deler krever plass, sa hun.

Hun forklarer at utbygging til næringsformål, boligbygging eller fritidsboliger må i sterkere grad prioriteres lokalt og sees samlet regionalt og nasjonalt. - Når bedrifter i dag ønsker å etablere seg i Agder, vil de ha ferdig opparbeidede arealer. Har vi ikke det, etablerer de seg i et annet land, sier hun. Men hun peker også på dilemmaet med motstridende interesser mellom bevaring og utvikling. - Arealforvaltning må framover vurderes som en begrenset ressurs, og forvaltes ut fra det.

- Vi har ordførere som er aktive og står på for å sikre at Agder bidrar til å få utslippene ned samtidig som det skapes grønne arbeidsplasser. For å sikre at vi får dette til på en best mulig måte og raskt nok, må staten være tydelig fremme for å samordne ulike hensyn. Det er ikke staten i dag, og det har Agder Arbeiderparti fremmet forslag om at staten må bli, slik at næringslivet møter en fremoverlent og godt samordnet offentlig forvaltning.