Statsbudsjettet svarer ikke på Aust-Agder sine utfordringer

Den borgerlige regjeringen kutter i distriktsutviklilngsmidler, utbygging av fibernett, fagskoleplasser og kompetansetiltak.

Fylkesordfører Gro Bråten

Arbeiderpartiets fylkesordfører i Aust-Agder, Gro Bråten. (foto: Jan Aabøe / AAfk)

Aust-Agder er et distriktsfylke. Statsbudsjettet som nå er lagt fram svarer ikke på våre utfordringer, verken som distriktsfylke, ett av to fylker med lavest syssselsettingsandel i landet, svak og relativ ensidig næringsstruktur i deler av fylket eller med behov for kompetanseheving for å styrke næringslivet vårt.

Ett eksempel er distriktsutviklingsmidlene. Norge er et land med stor geografisk utstrekning og med betydelige regionale variasjoner i muligheter og utfordringer. Distriktsutviklingsmidlene har vært midler som har tatt regionens fortrinn og utfordringer på alvor. Disse midlene har vært kuttet jevnt og trutt siden 2013. I statsbudsjettet for 2019 kuttes de med nesten 50 % for Aust-Agder sin del. Posten for «inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn» har vi fått tildelt kr 0 fra - og de andre postene har fått en kraftig reduksjon. Vi er ett av fylkene som har fått det største kuttet innenfor de regionale utviklingsmidlene. Under sin pressekonferanse 8.10 uttalte finansminister Siv Jensen følgende om kutt i distriktsutviklingsmidlene: 

«Distriktsutviklingsmidlene trappes ned, til fordel for  generelle samferdselstiltak som kommer hele landet til gode». De regionale forskjellene og muligheten for å støtte opp om regional utvikling av arbeidsplasser tas altså bort til fordel for veiutbygging generelt i landet. 

Rammen til kompetansetiltak i regionale næringsmiljøer (feks midler vi støtter klyngene GCE Node og NCE Eyde med) er redusert fra 7 mill i 2018 til 2 mill i 2019. Det er med undring jeg registrerer at regjeringen ikke lenger mener det er nødvendig å finansiere omstillingstiltak i Agder. Det er nå vi skal inn i det grønne skiftet, hvor vi skal gå fra oljebasert økonomi (hvor Agder har en sterk leverandørindustri til olje og gassindustrien ) til en mer bærekraftig verdiskaping. En slik omstilling vil nødvendigvis kreve ny kunnskap og ikke minst økonomiske ressurser. 

Et annet eksempel er nedtrappingen på utbygging av høyhastighetsfiber, til tross for at det er avgjørende for blant annet næringsliv og kommuner i vårt distriktsfylke. Vi er et foregangsfylke for å satse innen velferdsteknologi. Alle våre 15 kommuner har inngått samarbeid om utvikling og innkjøp av teknologi innen eldreomsorgen. Skal kommunene kunne satse på dette for å legge til rette for flere eldre som har behov for oppfølging og helsetjenester med ny velferdsteknologi, må kommunene ha sikkerhet for at mobil og bredbånd er tilgjengelig i hele kommunen. I statsbudsjettet foreslås det ikke noe løft her, tvertimot senkes ambisjonene - og vi overlates til oss selv med dette viktige løftet for Aust-Agder.

Andre eksempler er studieplasser for Fagskolen. Til tross for rekordsøkning kommer det ingen nye studieplasser til vår offentlige fagskole i Grimstad. Vår fagskole er en framoverlent skole som dette skoleåret setter i gang flere nye tilbud, basert på et behov i lokalt arbeidsmarked som både private og offentlige arbeidsgivere har etterspurt. Vi har behov for arbeidstakere med oppdatert kompetanse også innenfor yrkesfag og fagskole, og søkere står i kø. Dette løftet kommer heller ikke for Aust-Agder.

Gro Bråten, Fylkesordfører