Havvind

Stramt budsjett

- men likevel bra for Agder

Fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023 skjer i en urolig tid i Europa. Den viktigste oppgaven for enhver regjering i slike tider er å ha en trygg økonomisk styring, som sikrer økonomien til innbyggerne. Den oppgaven tar denne regjeringen på alvor.

Av: Cecilie Knibe Kroglund, leder i Agder Arbeiderparti

Det er en renteøkning som vil ha størst konsekvens for en familie med gjeld, og Norge har Europas mest belånte befolkning. Medisinen mot dette er å stramme inn på bruken av oljepenger. Derfor må denne regjeringen, som den første regjeringen siden begynnelsen av 2000-tallet, redusere på oljepengebruken. Men om vi ikke gjør det, gjør vi heller ikke jobben vi er satt til. Å bruke mer penger nå vil skape flere problemer enn det løser. Det er vanlige folk som må betale den høyeste prisen med økte boligrenter eller økte priser. Derfor strammer vi inn i dette budsjettet. Det krever at vi prioriterer hardere, mange gode prosjekter må derfor settes på vent.

Cecilie Knibe Kroglund

Cecilie Knibe Kroglund leder, Agder Ap

Men når det først må tas grep om styringen og det må gjennomføres tøffe prioriteringer, er det bra at det er en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som gjør det.  Denne regjeringen har valgt en tydelig sosial profil på statsbudsjettet. Målet er å skjerme de som har minst mot den innstrammingen som må gjennomføres, og å la de som har mest ta det største løftet.

Men på tross av stramt budsjett, er det rom for viktige satsinger – også for oss i Agder. 

De nasjonale satsningene er også viktig for oss i Agder:

  En helsearbeider sitter på telefonen. Foto: Øivind Haug
  • Det er en historisk satsning på fastlegeordningen! Helårseffekten av styrkingen er på hele 920 millioner, og er på 690 millioner i 2023. I et stramt statsbudsjett viser dette at vi prioriterer allmennlegetjenesten og tar fastlegekrisen på største alvor.
  • En familie med samlet inntekt på 1 mill. kroner og to barn kan få en samlet skattelettelse på om lag 8 400 kroner sammenlignet med 2021 (om lag 6 800 kroner hvis foreldrene ikke har fagforeningsfradrag).
  • I 2022-budsjettet økte vi reisefradraget for pendlere betydelig (prisjusteres i 2023). For kjørelengde tilsvarende Flekkefjord - Kristiansand gir dette i tillegg en lettelse på om lag 3 900 kroner per pendler i 2023 sammenlignet med 2021.
  Lange kraftkabler strekker seg gjennom landskapet og opp en bakke. Foto: Øivind Haug
  • Strømstøtte til folk videreføres ut 2023. Eksempelvis kan støtten ved et forbruk på 22 000 kWh på Sørlandet anslås til over 30 000 kroner i 2023.
  • Enslige forsørgere med lav inntekt får et løft på inntil 9 600 kr i 2023 når vi flytter støtten fra skatt til utvidet barnetrygd (helårsvirkning 11 500 kr).
  • Med budsjettet for 2023 har denne regjeringen redusert maksprisen for en barnehageplass med 3 465 kroner per år (nominelt). Det blir gratis for det tredje barnet i familien som går i barnehage.
  En barnehageansatt viser to energiske barn et herbarium. Foto: Øivind Haug
  • Fra høsten 2022 har alle elever på 1. trinn fått tilbud om tolv timer gratis SFO per uke. Dette er et viktig skritt for å gjøre SFO mer tilgjengelig for alle. En familie med et barn i SFO på 1. trinn vil i 2023 spare i gjennomsnitt om lag 20 000 kroner. Helårseffekten i 2023-budsjettet er på om lag 1,4 mrd. kroner.

  Det er også noen særskilte satsninger på Agder vi er godt fornøyd med:

  Kompetansebygging innenfor havvindRegjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til kompetansebygging innenfor havvind i Agder-regionen. Midlene skal bidra til at virksomheter i regionen kan styrke sin kunnskap og tilrettelegge for kompetanseoverføring, innovasjon og teknologiutvikling innenfor havvind. Norge har allerede flere gode regionale kompetansemiljøer på havvind. Regjeringen ønsker å utvide dette slik at også Agder-regionen, som har en rekke relevante aktører, kan styrkes gjennom å bygge opp et felles kompetansemiljø.  

  Tilskudd til kystrekeflåtenRegjeringen foreslår å bevilge 21 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for kystrekeflåten. Bakgrunnen er den vanskelige situasjonen som de økte drivstoffprisene har ført til for denne flåtegruppen. Rekefiskere i Agder er særlig berørt.

  UNESCOUNESCO-prosjektet Setesdals immaterielle kulturarv får nå 1 million i støtte fra staten, for å utvikle prosjektet videre.

  Bro over Trysfjorden

  VeibyggingRegjeringen fortsetter satsingen på Nye Veier og Rv 9. I budsjettet er veiene langs hele kysten fra Tvedestrand til Flekkefjord prioritert, og i tillegg er både Ytre Ringvei i Kristiansand og Rv 9 med på lista over prioriterte prosjekter. Bevilgningen til Nye Veier økes med 168 millioner kroner, fra 5, 935 mrd. kroner til 6,103 mrd. kroner. Det er 18 millioner kroner mer enn økningen Solbergregjeringen la frem i sitt siste budsjett.

  Belønningsavtale Kristiansand og Arendal/GrimstadRegjeringen foreslår om lag 98 millioner kroner i 2023 til belønningsavtalen staten har inngått med Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Avtalen gjelder for perioden 2020–2023 og er på totalt 360 millioner 2020-kroner.  Regjeringen foreslår å videreføre en tilskuddsordning til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler, som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. I Agder er ordningen er øremerket  Arendal/Grimstad.

  Gro Bråten og buss

  I tillegg tildeles om lag 22 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i Kristiansand.

  Regionale utviklingsmidlerRegjeringen foreslår å bevilge 38,8 millioner kroner til Agder fylkeskommune.

  SkagerakRegjeringen foreslår å bevilge 7,5 millioner kroner til arbeid med gjenoppbygging av økosystemene og potensialet for bærekraftig fiske i Skagerrak.

  Universitetet i AgderRegjeringen foreslår 1,7 milliarder kroner i rammebevilgning til Universitetet i Agder.