Ta vare på Sørlandskysten

Marit Grefstad - LM2

Strandsonen på Sørlandet er i et pressområde og må skjermes bedre for utbygging, sa Marit Grefstad i sitt innlegg til landsmøtet.

- Hvert år blir det gitt flere hundre igangsettingstillatelser til bygging i strandsonen i Agder. Samtidig er det en utvikling der eldre og enklere hytter blir utvidet og oppgradert til moderne standard. Det er stor usikkerhet knyttet til den samlede belastningen for økosystemet som knytter seg til den svært geografisk begrensede strandsonen. I et bærekraftperspektiv må retningslinjene for Agder strammes inn.

Bakgrunnen for Marit Grefstad innlegg er at da Høyreregjeringen reviderte statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, ga fylkeskommunen i Agder innspill i høringsrunden om at Agder skulle flyttes til vernesone 1. Det lyttet ikke daværende regjering til, selv om det er liten tvil om at strandsonen på Sørlandet er i et pressområde.

- Dersom strandsonen langs sjø og vassdrag på Sørlandet skal skjermes bedre mot utbygging, må nasjonal og regional politikk samordnes, fortsatte Marit i sitt innlegg, og pekte på at når målet er en bærekraftig utvikling i og ved strandsonen, må byggeforbudet i mye større grad overholdes slik at allmennheten og fremtidige generasjoner også kan nyte godt av Sørlandskysten.  

- Sunn forvaltning handler også om vern av hav. Raet nasjonalpark strekker seg fra Tvedestrand i øst til Grimstad i vest. Den er 98% marin. Vi har en global naturkrise, og skal som kjent nå 30% målet med å bevare verdenshav innen 2030.  Det er satt i gang et arbeid ledet av Agder fylkeskommune med mål om bedre vern av Raet Nasjonalpark. Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er alvorlig, og kan raskt bre seg sørover. Helt sentralt i dette arbeidet står Havforskningsinstituttet, sa hun, og pekte også på at kunnskapsgrunnlaget for bedre vern er av avgjørende betydning og det derfor er svært viktig at Havforskningsinstituttet styrkes og ikke nedbemannes.

Hun avsluttet med en appell til landsmøtet. - Jeg ber derfor om støtte til forslaget fra Agder Arbeiderparti om at Agder flyttes fra vernesone 2 til vernesone 1. La oss vise at Arbeiderpartiet har en politikk for allmennheten og fremtidige generasjoner, og at det er vår regjering som tar vare på Sørlandskysten.