Ulikheter må og kan endres

Av Kari Henriksen, Arbeiderpartiet, Stortinget.

Kari Henriksen

Buf-direktoratet og Helsedirektoratet slår fast at det er økende økonomiske forskjeller mellom folk. Høyreregjeringa svarer med lister over tiltak, men politikken deres forsterker ulikhetene.

Arbeiderpartiets historie handler om folks frihet og trygghet. Arbeiderklassen fikk lovfesta rett til hviledag og 8 timers arbeidsdag. Gamle og syke fikk trygghet og frihet gjennom pensjons- og trygderettigheter. Kvinnekampen frigjorde kvinner og skapte fremveksten av en trygg familiepolitikk der arbeid og omsorgsoppgaver ble likestilt og kan kombineres.

Å gi folk like muligheter handler om å ville minske ulikheter, sette seg mål om å motarbeide dem. Virkemidlene er like for både høyre- og venstresiden i politikken, men vi bruker dem forskjellig.

1. Skattepolitikken.

Arbeiderpartiet vil bruke skattesystemet til å omfordele og redusere sosiale forskjeller. Vi kutter bl.a. ikke i formueskatten og vil at de med høyest inntekt skal betale mer. Høyreregjeringen gir mer enn 160 000/år til de aller rikeste, mens vanlige lønnsmottakere får ca. 6 000 kroner. Samtidig øker avgifter, strømpris og bompengesatser. Hvordan vi bruker skattepolitikken betyr noe. Arbeiderpartiet vil at den skal bidra til å minske forskjellene, høyresiden bruker den til å øke forskjellene.

2. Velferdsordninger. 

Arbeiderpartiet slår ring rundt offentlige sykehus og styrker kommunenes økonomi, fordi det gir lik tilgang til velferdstjenestene. Barna trenger flere lærere, flere ansatte i barnehagene, kvinner mer heltid og alle flere fritidstilbud der de bor. Private sykehus holder til i sentrale strøk. Vi bruker rundt 3 milliarder mer på offentlige sykehus, og rundt det samme til kommuner, ut over det regjeringen bevilger. Vi vil at skattepengene skal brukes i Norge, på norske arbeidsplasser. Arbeiderpartiet har bl.a innført gratis tannbehandling for utsatte grupper, fått gjennomslag for at man skal kunne ta utdanning mens man får dagpenger og at personer med nedsatt arbeidsevne skal kunne ta fagbrev mens de deltar på arbeidsforberedende trening. Det minsker forskjellene.

Høyre-regjeringen privatiserer fellesskapsordninger. Det er nærmest likegyldig hvem som driver sykehus og barnevern. Slik forsvinner årlig hundrevis av millioner fra fellesskapet til utenlandske firmaers bankkonti i utlandet. Dagpengeordninger kuttes, egenandeler øker, blinde fratas sin automatiske avisopplesertelefon, tannhelsetiltak kuttes og kronisk syke fratas fysioterapirefusjon. Det øker ulikhetene.

3. Arbeidsliv.

Arbeiderpartiet vil ha flere i faste, hele stillinger. Vi har bl.a. fått gjennomslag for forbud mot nulltimers-kontrakter, å stramme inn muligheten for innleie av arbeidskraft, offentliggjøre konkursryttere, redusere innslaget av kommersielle aktører i barnevernet og styrke de ideelle. Vi har bevilget penger for å øke heltidsandelen og regionalt likestillingsarbeid. Vi sier ja til å beholde en felles fridag. Helgejobbing er belastende og vi vil ikke at flere enn nødvendig skal jobbe søndag. Vi styrker trepartssamarbeidet som gir mer makt til ansatte, et tryggere og mer forutsigbart arbeidsliv og økt produktivitet. Det fordeler makt og reduserer ulikhet.

Med Høyre-regjeringen øker ulikheten i arbeidslivet når uorganisert og organisert arbeidsliv likestilles, graden av midlertidighet blir stor og likestillingstiltak kuttes.  Kontantstøtten blir nå gradert og virker stikk i strid med arbeidslinja. Flere vil jobbe mindre og ulikheten øke.

Politikk virker. For eller mot ulikhet.