Utbygging av Riksvei 9 i fare

Regjeringen følger ikke opp Stortingets ønske. Rv 9 kan bli forsinket med over 10 år.

Arbeiderpartiets fraksjon i transportkomiteen og fylkesordfører Gro Bråten

Fylkesordfører Gro Bråten sammen med Arbeiderpartiets medlemmer i Stortingets transportkomite. fv: Øystein Langholm Hansen, Gro Bråten, Sverre Myrli og Kirsti Leirtrø.

Stortingets transport og kommunikasjonskomite har fra 2.01-4.1 vært på komitéreise til Agder. Aust-Agder fylkeskommune fokuserte igjen på videre utbygging av Riksvei 9 og ønsket innspill på det videre arbeidet etter at en samlet komite og Storting har gitt tydelig uttrykk for at det ønskes en rask, sammenhengende og effektiv utbygging.

- Det kom som en stor overraskelse på oss når departementet på direkte spørsmål fra komitemedlem Sverre Myrli (Ap) ga utrykk for at det ikke kom til å skje noen endringer før i neste rullering av NTP, forteller fylkesordfører Gro Bråten og sier hun nå tar initiativ til et møte med statsråden, for å høre om regjeringen har tenkt å følge opp Stortingets samlede ønske, eller lar Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet kjøre sitt eget løp og forsinke utbyggingen av Rv 9 og gul stripe til Hovden med 10 år.

Sverre Myrli, komitemedlem fra Ap, sier det er høyst oppsiktsvekkende dersom ingenting er gjort fra Samferdselsdepartementets side, til tross for at Stortinget flere ganger har uttalt at en skal komme i gang med utbyggingen av riksveg 9, og at utbyggingen skal være sammenhengende. 

- Strekningen Besteland-Helle bør startes opp i 2019, slik det har vært bred politisk enighet om. Dersom departementet nå mener at ingenting skal skje før neste rullering av Nasjonal transportplan som finner sted i 2021, er det rett og slett et politisk nederlag av dimensjoner. Dette må vi til bunns i, og Arbeiderpartiet vil på nytt ta saken opp i Stortinget, sier Sverre Myrli.