Uttalelse fra Agder fylkesting vedrørende energibehov, forsyningslinjer og strømpriser.

Etter initiativ fra Arbeiderpartiet la samtlige partier og representanter frem et forslag til uttalelse om kraft.

Nærbilde av høyspentmaster ved et kraftverk. Foto: Øivind Haug

I Regionplan Agder 2030 tegnes et fremtidsbilde der vi i 2030 har lykkes med å bruke det grønne skiftet til innovasjon i privat og offentlig sektor – og der Agders store tilgang på regulerbar og fornybar kraft har forsterka posisjonen som en ledende energiregion og en kompetanseregion for fremtidens produksjon, distribusjon og bruk av energi.

Mange industrietableringer har sondert mulighetene for å etablere seg i Agder, og begrepet Battery coast har blitt lansert. Bransjen, kommuner og andre aktører melder om stor bekymring for lav kapasitet på nett-utak og sen saksbehandling i NVE.

Den største utfordringen vi har for å lykkes med våre ambisjoner for etablering av ny grønn industri i Agder er at vi har nok tilgang på strøm og sikker forsyning.

Den utfordrende kraftnettsituasjonen er på den nasjonale agendaen, og er nevnt i Hurdalsplattformen.

En av utfordringene er lang saksbehandlingstid hos NVE for å behandle søknader om konsesjon. Vi anerkjenner behovet for gode demokratiske prosesser i forbindelse med nettutbygging, men slik det er organisert i dag tar det alt for lang tid.

Vi ser at andre regioner allerede har meldt seg på i kampen om å sikre kraft til sin region. Vi er bekymret for at vi blir nedprioritert i rekken av flere regioner som trenger utbedring og utbygging av strømnettet. Det er viktig at det settes konstant fokus på saken og arbeides planmessig inn mot sentrale aktører for å sikre kraftkapasiteten i regionen.

Fylkestinget i Agder er bekymra for de svært høye strømprisene, og konsekvensene dette får for både innbyggere og næringsliv. Vi ser derfor fram til stortingets tiltak på kort og lang sikt for å imøtekomme dette.