Karakterbasert opptak: Vil fylkesordføreren forsvare lokalt selvstyre?

Høyreregjeringen vil tvinge landets fylkeskommuner til å innføre karakterbasert inntak i videregående skole. Dette var både Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner imot. – Vil Høyres fylkesordfører i Agder forsvare fylkeskommunenes selvstyre?

Elev som leser

Elever i den videregående skolen i Agder kan risikere å bli tvunget til å flytte til en skole langt unna der de bor hvis det blir karakterbasert opptak.

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har begge levert negative høringsuttalelser til regjeringens forslag om å tvinge fylkeskommunene til å innføre karakterbasert inntak i den videregående skole. I stedet ønsker fylkeskommunene å beholde selvstyret og selv bestemme hvilken ordning som passer best i sitt fylke. 

- Arbeiderpartiet ønsker at fylkeskommunen selv skal bestemme over egen inntaksforeskrift. Dette vil vi fordi vi kjenner våre vidergående skoler bedre enn statsrådene i Oslo, sier fylkestingsrepresentant Fredrik Jensen fra Kristiansand.

I Aust- og Vest-Agder mente flertallet at en ordning med karakterbasert inntak vil innebære en fare for nedleggelse av skolene i distriktene og at ordningen i realiteten kun er et fritt skolevalg for de elevene med høyest karakter. 

- Karakterbasert inntak fører til økt ulikhet blant elvene og skaper A og B skoler. Vi frykter at karakterbasert inntak vil føre til at flere ikke kommer inn på utdanningsløpene og skolene de ønsker og at dette vil bidra til økt frafall, forteller Jensen videre.

Ønsker nærskole

Fylkestingene i begge fylkene vedtok derfor i desember 2019 å beholde ordningen med nærskolepoeng.  

Fylkestingsrepresentant Line Kysnes Vennesland fra Evje og Hornnes sier dette er viktig for å beholde en videregående skole i hele Agder.  - Arbeiderpartiet ønsker en desentralisert skolestruktur i Agder. Næreskoleprinsippet som er valgt i Agder sikrer at vi har levende skoler rundt i hele fylket og er en viktig motvekt til sentralisering. Vi ønsker å forhindre at elevene må ha enda lengre reisevei for å ta utdannelse og at de er sikret å kunne gå på skole i nærmiljøet dersom de ønsker det, sier Vennesland.

Arbeiderpartiet fremmet forslag om lokalt selvstyre i Stortinget

Fordi regjeringen ønsket å behandle dette bak lukkede dører har Arbeiderpartiet fremmet et forslag i Stortinget om at fylkeskommunene skal få bestemme inntaksordning selv. Dette gjør at saken vil bli behandlet i Stortinget. Flere organisasjoner er sterkt negative til å tvinge fylkene til å innføre karakterbasert inntak, og skolenes landsforbund, NHO, LO og elevorganisasjonen har alle sagt tydelig ifra om at de mener fylkeskommunene er de som kjenner elvene og skolene sine best.

- Det er viktig at landets eneste fylkesordfører fra Høyre er ekstra tydelig på Agder sitt standpunkt inn mot regjeringen og regjeringspartiene, sier Line Kysnes Vennesland og fortsetter: - Vi forventer at fylkesordføreren tar vedtakene på alvor og slår følge med sin fylkesvaraordfører i kampen mot innføring av tvang i inntaksordning. Vi i Arbeiderpartiet har vært tydelige i saken hele veien, det samme forventer vi at fylkesordføreren er på vegne av de flertallsvedtak som er fattet i Fylkestinget, sier Vennesland.

Fylkesordføreren ønsket ikke å svare

Line Kysnes Vennesland og Fredrik Jensen fra Arbeiderpartiet ønsket å stille en interpellasjon med spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingets møte 25 februar.  Fylkesordfører Thomassen ønsket ikke å svare på noen interpellasjoner i tirsdagens møte og interpellasjonen er derfor utsatt til april. 

-  På grunn av at stortinget er i gang med behandling av saken haster det å avklare hva Agder sin fylkesordfører gjør for å jobbe frem de to sammenslåtte fylkene sitt syn inn til regjeringspartiene, sier de to fylkestingsrepresentantene.

Interpellasjonen 

Her er interpellasjonen Fredrik Jensen og Line Kysnes Vennesland fremmet:

 «I sine desembermøter i 2019 gav både Vest- og Aust-Agder fylkesting høringssvar til regjeringens forslag om karakterbasert opptak, også kalt fritt skolevalg. Begge fylkene uttalte seg negativt til denne ordningen og viste til at Agder har valgt en annen inntaksmodell som passer de lokale forholdene best. Forhold som tar høyde for at elever skal kunne bruke sin nærskole, at alle elever skal oppleve like valgmuligheter og sikre et godt skoletilbud for videregående opplæring i hele Agder.

I etterkant har også Agders nye fylkesvaraordfører engasjert seg offentlig i debatten, hvor han har bedt sitt eget regjeringsparti Krf sørge for at fritt skolevalg ikke blir påtvunget fylkeskommunen, men at de regionale folkevalgte kan få styre over sine skoler selv. Og nettopp dette er viktig for Arbeiderpartiet. Derfor stiller vi følgende spørsmål:

- Vil fylkesordføreren jobbe for at flertallsvedtakene i Aust- og Vest-Agder følges opp, og dermed forsvare det regionale selvstyre som Norges eneste fylkesordfører fra Høyre?

- Vil fylkesordføreren sørge for et møte med den nye Kunnskapsministeren for å gjøre Agder sitt synspunkt i saken kjent og forsøke å påvirke regjeringen til å snu i sitt syn?»

For mer informasjon om karakterbasert opptak, klikk på de to røde knappene under: