Uttalelser vedtatt på årsmøtet 2021

Årsmøtet ble gjennomført 13. mars 2021 på Microsoft Teams

Alle palestinere skal bli vaksinert.

I 2020 ble verden rammet av en internasjonal pandemi og som har tatt millioner av liv og gitt sorg til enda flere. Det er en sykdom som rammer alle uansett deres bakgrunn, økonomi eller politiske ståsted og er noe vi kan kun bekjempe i samarbeid med hverandre. Derfor er det forferdelig å se at israelske myndigheter vegrer seg og har aktivt arbeidet imot at palestinere i israelsk okkuperte områder skal bli vaksinert.

Det burde være i israelske myndigheters interesse å vaksinere den palestinske befolkningen på samme tid som andre borgere ikke bare av hensyn til medmenneskelighet, men også med tanke på smittevern. Selv om israelske myndigheter har vaksinert mange mennesker så er ikke en vaksine en 100 % garanti for at man ikke kan bli smittet av et virus. Samt er det forkastelig å nedprioritere å vaksinere folk ut i fra deres bakgrunn og for å sikre stemmer blant medlemmer av ytterste høyre.

Palestinere er mennesker på lik linje med dem som israelske myndigheter anser som etniske israelitter og skal bli behandlet som mennesker.

Agder Arbeiderparti vil:

● At norske myndigheter skal engasjere seg for å sikre at palestinere også blir vaksinert. 

● At Arbeiderpartiet skal legge press på regjeringen for å sikre at regjeringen følger opp nasjonens forpliktelser til å gå imot andre nasjoners praktisering av fremmedfrykt som vil koste menneskeliv. 

Agder Arbeiderparti legger grunnlaget for en bærekraftig modernisering av Arendal.

Med basis i vedtaket om å legge en batterifabrikk til Eyde Energipark i Arendal, vil Agder Arbeiderparti jobbe planmessig for å videreutvikle og modernisere Arendal. Målet er å etablere nye og fremtidsrettede arbeidsplasser med hovedfokus på miljø, klima og bærekraft samt gode og tidsriktige kommunale tjenestetilbud.

I den forestående rulleringen av kommunens næringsplan og kommuneplan vil Agder Arbeiderparti legge opp til en strategi som tar sikte på å skalere opp og ikke bygge ned kommunale tjenestetilbud. Vi skal være i forkant og legge forholdene best mulig til rette for en vellykket etablering av batterifabrikken.

Flere forutsetninger må være på plass for å sikre en slik utvikling og Agder Arbeiderparti vil prioritere bla følgende tiltak:

● En ny, sammenhengende vei fra Arendal Havn via RV 410 til Eyde Energipark og videre til E-18. Her må regjering, fylket og kommunen komme på banen og etablere et tett samarbeid.

● Etablere et utdanningstilbud innen områdene grønn teknologi med spisskompetanse innen batteriteknologi – i samarbeid med videregående skoler i hele Agder med relevante yrkesfag, høyskoler og universiteter som Universitetet i Agder.

Nasjonal handlingsplan mot diskriminering av personers kjønnsidentitet og seksuelle legning

I perioden 2016-2020 ble det lagt frem en handlingsplan fra regjeringen som hadde mål om å forebygge diskriminering av personer som følge av deres kjønnsidentitet og seksuelle legning. Dette var bra at det kom på plass, men som flere som f.eks. daværende likestillings- og diskrimineringsombud har påpekt så var den lite konkret. Den sa lite om f.eks. hvordan antidiskrimineringsarbeid skulle konkret være i f.eks. arbeidslivet og fremmet i større grad utredninger og vurderinger.

Dette er for svakt! I en tid hvor vi ser mer til at også demokratiske ledere fremmer hatefull politikk mot dem som har en annen kjønnsidentitet eller seksuell legning enn dem selv så er det viktig at Norge fremstår som et fyrtårn! Vi må vise våre borgere at vi kan gjøre gode og konkrete handlinger som kan hindre at f.eks. transmenn og transkvinner blir diskriminert på arbeidsplassen eller ute på gata.

Om ikke norske myndigheter viser sterk handlingsvilje og at de lytter til dem som opplever hatet på kroppen, hvordan kan vi forvente at landene vi kritiserer vil ta våre ord og eventuelle sanksjoner til seg?

Agder arbeiderparti vil:

● At regjeringen skal med innspill fra Stortinget formulere en ny Nasjonal handlingsplan mot diskriminering av personers kjønnsidentitet og seksuelle legning så snart som mulig. 

● At det blir satt ned midler både på statlig og lokalt nivå til en mer konkret bekjempelse av diskriminering mot mennesker ut ifra deres kjønnsidentitet og seksuelle legning. 

● At Norge skal være en tydelig stemme internasjonalt i kampen mot diskriminering av personer med en annen kjønnsidentitet og seksuelle legning. 

Innføring av delbetaling for kommunale avgifter

Betaling av kommunale avgifter kommer vanligvis 2 ganger i året på våren og på høsten. Dette er ofte store regninger som kan medføre en mye trangere økonomi den måneden fakturaen har forfall. Hadde summen vært fordelt på 12 avdrag ville det ikke vært samme byrde for økonomien, da det ikke hadde blitt tatt av en måned, men jevnt fordelt på 12 avdrag. Det er sikkert mange som ikke tenker særlig over dette, men for noen i Norge er dette et stort innhukk i et trangt månedsbudsjett. Derfor burde dette kunne gjøres enklere for alle. Det bør innføres en modell hvor betalingen kan betales slik som i dag og via avdrag hvis det ønskelig. Her er det viktig at dette blir noe som er tilbudt for alle, ellers kan det føre til negativ stigmatisering hvis de som ønsker avdragsbetaling må komme på rådhuset og argumentere hvorfor. Derfor foreslås det at det innføres en løsning som er lik for alle og ikke behovsprøvd.

Agder Arbeiderparti ønsker at alle kommuner i Norge skal ha et tilbud om delbetaling av kommunale avgifter pr måned.

Redusere andelen lavinntektshusholdninger

Forskjellene i Norge øker. Rapporten til Nav «Lavinntekt og levekår i Norge» fra desember 2020 har vist at inntektsforskjellene har økt fra 2012 til 2018 og koronapandemien vil etter alle solemerker lage dypere og bredere forskjeller mellom de som har mest og de som har minst. Samtidig som rapporten viser at andelen med årlig lavinntekt har økt fra 9.6 % til 11.2 % i 2018 viser den også at de rikeste har opplevd en betydelig økning mens realinntekten for lavinntekt har stått stille siden 2013.

Agder Arbeiderparti er svært bekymret over utviklingen og de økende levekårsutfordringene og forskjellene i landet- og landsdelen vår. Vi vet at den betydelige økningen av barn og unge som vokser opp i lavinntektshusholdning er dramatisk for våre grunnleggende verdier knyttet til å gi alle barn og unge gode muligheter for å utvikle sine evner og delta i aktivitet. Og vi vet at forskjeller går i arv. Vi ønsker en forsterket innsats, et krafttak mot økte forskjeller og en spisset profil for partiet hvor dette gjennomsyrer vår politikk og våre visjoner. Derfor må vi analysere sammenhenger, ta debatten og finne virkemidler for en solidarisk og fremtidsrettet politikk for å minske forskjellene i Norge. Agder Arbeiderparti vil ha en grundig og omfattende gjennomgang og vurdering av tiltak som kan bidra til å redusere andelen lavinntektshusholdninger. En slik gjennomgang må ta for seg utfordringer på systemnivå, søke løsninger og anbefalinger gjennom forskning og samarbeid med næringsliv, arbeidsliv, og samfunn som har lykkes med tilsvarende arbeid.

Styrke kampen mot moderne slaveri

FN estimerer at det finnes over 30 millioner offer for menneskehandel og moderne slaveri på verdensbasis. Menneskehandel genererer en omsetning på over 32 milliarder dollar hvert år, og det betyr at det er en av de raskest voksende kriminelle industriene i verden. Alle land i verden er påvirket av det – enten som opprinnelse land, transitt eller destinasjon. Menneskehandel er også en realitet i Norge. Det estimeres at det finnes så mye som 9000 mennesker som lever som slaver i landet. Mange av disse må arbeide under elendige forhold for å betale gjeld og mange av disse er kvinner som tvinges til å selge seksuelle tjenester.

Vi trenger å styrke kampen mot moderne slaveri. Myndighetene i Norge er nødt til å utarbeide og iverksette en handlingsplan for å bekjempe denne umenneskelige praksis.

Avskaffe vold mot kvinner

Hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge. Vold mot kvinner er et fenomen som kjenner ingen grenser. Det kommer i ulike form, og varierer fra psykisk, økonomisk, institusjonell og seksuell, æres relatert til kvinnedrap.  Det påvirkes av sosiale faktorer som økonomisk ustabilitet, ulikheter og straffefrihet. Normaliteten i dette fenomenet koples direkte til manglende kjennskap eller tillit til institusjoner. Dette skaper usynlighet, noe som gjør det umulig å endre situasjonen.

Behandling av voldsutsatte mennesker krever gode rutiner, menneskelighet, tydelighet og ikke minst, kulturforståelse. Avskaffelse av vold mot kvinner krever forankring på topp-politisk nivå, kompetansebygging og økonomisk vilje.

Det er derfor viktig at alle kommuner har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, hvor psykisk vold likestilles som fysisk vold. Det er nødvendig å ha solid samarbeid på tvers av institusjoner slik at det er lettere å avdekke vold.

I 2020 leverte Partnerdrapsutvalget en utredning, som finner en tydelig sammenheng til vold i nærerelasjoner som starter med psykisk vold og partnerdrap. De finner blant annet at i 7 av 10 partnerdrap ble det registrert partnervold før drapet, men at sakene blir ofte henlagt eller ikke oppfølgt. Dette understreker viktigheten av å likestille psykisk med fysisk vold, slik så mange andre land allerede har gjort.  

Fornybar energi fra havvind og havstrømmer

Som følger av elektrifisering i samfunnet og overgangen fra fossil til fornybar energi, er det et stort behov for nye bærekraftige energikilder. Norge er rik på vannkraft og det er pekt på vindkraft til havs som viktige kilder framover.

En viktig kilde der Norge har mulighet til å ta en posisjon er å hente energi fra havkraft og

havstrømmer. Norge har et næringsliv som er fremst i verden bærekraftige løsninger med kompetanse og teknologi bygd opp gjennom ei årrekke med utvinning av olje og gass. Dette bør vi benytte til nye og framtidsretta områder, som både vil bevare kompetanse, skape arbeidsplasser og bidra i å nå FN sine bærekraftsmål.

Det må etterstrebes at staten tar en aktiv rolle i etableringen av havvind og ha fult statlig eierskap slik at ressursene kommer det norske folk til gode. Våre felles naturressurser kan ikke selges stykkevis og delt, men eies av folket.

Havvind og havstrømmer er utømmelige og konstante energikjelder. Det er også trolig mindre konfliktfylt enn å skulle hente ut energi med store naturinngrep i vassdrag eller på land. Her er det muligheter for både innenlands installasjoner og en eksportindustri for den maritime næringa.

Agder Arbeiderparti mener at:

●   Det må komme ei statlig satsing mot fornybar energi fra havvind og havstrømmer.

●    Agder Arbeiderparti må jobbe aktivt for å etablere slik industri i Listerregionen

●    Agder bør arbeidet for å bli ledende på feltet

Er du enig med Agder Arbeiderparti om Uttalelser vedtatt på årsmøtet 2021?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker