Våre viktigste saker

Vi får til mer sammen, enn hver for oss.

Frihet

Sterke fellesskap er grunnlaget for små forskjeller, like muligheter og trygge lokalsamfunn i hele Agder. Sammen får vi til så mye mer enn hver for oss.

Arbeid til alle i en fremtidsrettet region

 • Vi vil ha et arbeidsliv som ikke utnytter sine ansatte. Hele, faste stillinger skal være en selvsagt rettighet for alle arbeidstakere.
 • Det må være mulig å bo og jobbe i hele landsdelen. Gode veier og høyhastighets bredbånd er to forutsetninger for at det skal være mulig.
 • Agder har et stort potensial for nye lønnsomme arbeidsplasser innen marine næringer og skogbruk. Vårt mål er at Agder skal bli ledende i landet på dette feltet.
 • Turistnæringen er viktig for landsdelen, men vi må arbeide for å øke helårsturismen i hele Agder.

Kompetanse er viktig for å utvikle Agder

Skolefrokost-ny
 • Det må være nok læreplasser til alle som skal ut i lære.
 • Vi vil ha gratis skolefrokost, fordi god næring gir bedre læring.
 • Det skal være mulig å ta utdanning på fagskole og universitet uavhengig av hvor du bor.
 • Den videregående skolen skal være nær der du bor.

Satse på ungdommen

Festival
 • Vi vil styrke laget rundt elever som trenger tettere oppfølging slik at flere fullfører videregående skole.
 • Det skal være helsesykepleier til stede på skolen hver dag, og mulig å kontakte de på digitale og sosiale medier.
 • Vi vil innføre ungdomskort til kulturtilbud og eget studentkort for buss i hele regionen.

Den første lavutslippsregionen i Norge

 • Buss, ferjer og tog skal binde folk i hele Agder sammen. Kollektivtrafikken skal styrkes og være klimavennlig.
 • Agders havner må tilby landstrøm for skip.
 • Styrke fylkets rolle som produsent av fornybar energi, og utvikle nye, moderne og klimavennlige arbeidsplasser i hele Agder.
 • Fylkeskommunen skal være klimanøytral og være en aktiv pådriver for å få miljø- og klimavennlige løsninger.
 • Sammen med bønder på Agder vil vi at fylkeskommunen skal stimulere til klyngeetablering og et grønnere jordbruk.

Vårt grunnsyn

Alle mennesker er unike, uerstattelige og like mye verdt. Hver av oss skal ha muligheten til å være frie, likestilte og ha innflytelse på våre liv. Derfor bygger vi vår politikk på de sosialdemokratiske grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.

Vi lever i store og små fellesskap. Familien, nabolaget, foreningen, kommunen og fylket. Sterke fellesskap er grunnlaget for små forskjeller, like muligheter og trygge lokalsamfunn i hele Agder. Sammen får vi til så mye mer enn hver for oss.

Fotball

Bygge det nye Agder

Fylkeskommunen har mange viktige oppgaver. Den skal gi ungdommen en god videregående utdanning, tilby en effektiv kollektivtrafikk for alle, en fremtidsrettet næringsutvikling og at vi tar vare på klimaet. Dette er viktige forutsetninger for at folk skal kunne bo og arbeide i hele Agder.

Retningen er viktig

Vi er enige med våre politiske motstandere i mange enkeltsaker. Forskjellen mellom oss og partiene på høyresiden ligger i de prinsipielle sakene som påvirker retningen i samfunnet. Vi mener for eksempel at skattepengene skal gå uavkortet til barn, unge, eldre og syke, og ikke utbetales som aksjeutbytte til private eiere.

Vil du satse på sterke fellesskap håper vi du gir oss tilliten ved valget 9. september.

Er du enig med Agder Arbeiderparti om Våre viktigste saker?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker