Våre viktigste saker i Agder

Fylkestingsvalget 2023

Flekkefjord

Prioriterte satsninger for Agder Arbeiderparti ved fylkestingsvalget

Agder er en region med store muligheter, spesielt innen nye grønne næringer som batteriproduksjon og havvind. Dette kommer oss alle til gode.

Fylkeskommunen har ansvar for viktige innsatsfaktorer for at Agder skal utnytte mulighetene. Arbeiderpartiet har en helhetlig politikk for å løse utfordringene. Vi har en sosialdemokratisk politikk for å skape verdier som vi deler rettferdig. Vi har en politikk som tjener fellesskapet, og dermed også den enkelte.

Vi har fem satsningsområder for de neste fire årene

 • Spydspiss for det grønne skiftet
 • En offensiv og aktiv arbeidslivspolitikk
 • Utdanning som gir en god start på voksenlivet
 • Agder, et raust, likestilt og inkluderende samfunn for alle
 • En kompakt og sømløs region

Her finner du de prioriterte tiltakene for disse satsningsområdene. Alle tiltakene finner du i programmet vårt. 

1. Spydspiss for det grønne skiftet.

Kraftverk

Agder har en viktig nasjonal rolle i etableringen av fremtidens grønne industri. Gjennom aktiv politikk og gode samarbeid på infrastruktur, havn og utbygging av kraft er det vår ambisjon å etablere oss som en fornybar-region hvor vi skaper sterke verdikjeder og utvikler ny kompetanse.  For å skape flere grønne industriarbeidsplasser vil Arbeiderpartiet:

 • At de videregående skolene tilbyr utdanningene næringene trenger.
 • At fylkeskommunen bidrar til et godt samarbeid mellom kommunene og næringene slik at vi satser sammen som landsdel.
Ku

For å få en økt vekst i landbruk, skogbruk og havbruk vil Arbeiderpartiet:

 • At linjene for havbruk på de videregående skoler styrkes.
 • At naturbruksutdanningen ved Søgne videregående skole og Tvedestrand videregående skole styrkes. Det må legges til rette for etterutdanning (voksenagronom) og sikre grunnlag for høyere landbruksutdanning for ungdom fra Agder.
 • At verdiskapingen i kystsonen økes, blant annet gjennom det regionale samarbeidet mellom akademia, næringsliv og forvaltning i Blått kompetansesenter Sør.

For å utvikle Agder som helårsdestinasjon for turisme vil Arbeiderpartiet:

 • Styrke Visit Sørlandet og Visit Setesdal - næringsklyngene for reiseliv-, kultur- og opplevelser på Agder.
 • At kulturminner benyttes som en del av opplevelsesindustrien og utvikle eget program for bruk av kulturminner i næringssammenheng.

2. En offensiv og aktiv arbeidslivspolitikk

Servitør

Et organisert arbeidsliv er en forutsetning for et organisert samfunn. Det er viktig for den sikkerhet arbeidstakere trenger både på jobb og på fritiden. Og et arbeidsliv som tar sine arbeidstakere på alvor, er en styrke for å rekruttere de folkene vi trenger for å utvikle landsdelen videre.  Arbeiderpartiet vil:

 • Innføre krav om seriøse arbeidsforhold ved offentlig kjøp av varer og tjenester og bevilge midler til kontroll og oppfølging.
 • Styrke samarbeidet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og ansattes organisasjoner. Bidra til å øke antall fagorganiserte.
 • At miljøarbeidere og renholdere som er ansatt i fylkeskommunen skal ha hel stilling.
 • At fylkeskommunen organiserer arbeidet annerledes for å få sikre alternative veier inn i arbeid.

3. Utdanning må gi en god start på voksenlivet

Fire elever sitter og jobber på datarommet. Foto: Øivind Haug

Utdanning er selve grunnfjellet i et velfungerende samfunn. Målet er at videregående skole skal forberede ungdom på videre utdanning eller arbeid og at skolen tilbyr den utdanningen landsdelen trenger for å utvikle seg videre.

Derfor vil Arbeiderpartiet:

 • Frede de videregående skolene fra stadig diskusjon om nedleggelse i hele neste periode.
 • At vi har skoler nært der folk bor.
 • Ha en tett oppfølging av lærlinger.
 • Styrke laget rundt eleven, med flere miljøarbeidere og helsesykepleier.
 • Prioritere den offentlige fellesskolen i stedet for private skoler.
 • Gradvis innføre gratis skolelunsj.
 • Satse på forebyggende og inkluderende tiltak som bygger god psykisk helse hos elevene i videregående skole.

Læreplass til alle lærlinger må prioriteres høyere. Derfor vil Arbeiderpartiet:

 • Lansere en lærlingeapp som viser hvor det er ledig lærlingplass.
 • Opprette en trainee-ordning for små bedrifter som ikke kan tilby et fullverdig yrkesfagløp alene.
 • Tilby veilederkompetanse gjennom Fagskolen i Agder sitt tilbud.

Høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Fagskolen er fylkeskommunens ansvar.  Arbeiderpartiet vil:

 • Utarbeide plan for etter – og videreutdanning for yrkesfaglærere i Agder i samarbeid med Fagskolen.
 • Opprette en stilling som karriereveileder for fagskolestudenter i Fagskolen.
 • Sikre Fagskolen nok ressurser til nye utdanningsbehov og utvikling.
 • Forskning på Fagskolen (effekt av utdanningen og helse/arbeidsmiljø til fagarbeiderne som går på skolen.

4. Agder, et raust, likestilt og inkluderende samfunn for alle

Festival

Hvis vi ikke bestemmer oss for å gjøre noe for å bli et rausere, mer likestilt og inkluderende fylke, så skjer det heller ikke noe utvikling. Dette handler om holdninger, og holdninger endres kun gjennom et bevisst og målrettet arbeid.

Arbeiderpartiet vil:

 • Involvere ungdom og andre underrepresenterte grupper i befolkningen sterkere i beslutningene som tas.
 • Støtte initiativ som utvikler Agder som festivalfylke
 • Innføre et kulturkort for ungdom som gir gratis eller rabatert tilgang på kultur- og idrettsopplevelser til ungdom mellom 13 og 19 år.
 • Beholde alle de fylkeskommunale tannklinikkene i Agder gjennom å satse på rekruttering og tilbud også til voksne betalende pasienter ved disse klinikkene.
 • Realisere potensialet som ligger i unescostatusen i den immaterielle kulturarven i Setesdal og i klinkebåtbygging i Mandal og Risør.

5. Agder, en kompakt og sømløs region

Kollektiv

Klimaendringene er en global utfordring som kun løses hvis vi alle bidrar. Gjennom fylkeskommunens ansvar for kollektivtransport, og som eier av store offentlige bygg, har vi en mulighet til å bidra med konkrete virkemidler som reduserer utslipp og forbruk av strøm.  Arbeiderpartiet vil

 • Ha flere avganger og en sømløs kollektivtransport med buss, tog og båt, slik at landsdelen henger sammen.
 • Ha en makspris månedskort 300,- kr for unge opp til 30 år
 • Fullføre utbygging av planlagte veiprosjekter som E18 (Dørdal- Tvedestrand og Arendal-Grimstad), og E39 (Mandal vest – Flekkefjord) med 4 felt, samt Rv 41, Rv 9 og Fv 42, Fv 415, Fv 460, Fv43 / Listerpakken, gjenstående prosjekt ved Viksvannet og fylkesveien mellom batterifabrikken og Eydehavn havn

Arbeiderpartiet tar klimautfordringen på alvor, og vil derfor prioritere å:

 • Skru opp tempoet på etablering av solceller på offentlige bygg, og kartlegge private næringsbygg som er aktuelle for solceller.
 • Øke tilskudd til å bygge ut flere el-billadere i hele fylket
 • Lage en plan for energistasjoner for fossilfri drivstoff til lastebilnæringen

Er du enig med Agder Arbeiderparti om Våre viktigste saker i Agder?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker